МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
28.05.2021 № 299
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 липня 2021 р.
за № 909/36531

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі

Відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України (2456-17) , статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (996-14) та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375 (375-2014-п) , НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі, що додаються.
2. Абзац четвертий пункту 1 наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2015 року № 1219 (z0085-16) "Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 січня 2016 року за № 85/28215, викласти в такій редакції:
"Типову кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з виконання державного бюджету;".
3. Департаменту методології бухгалтерського обліку та нормативного забезпечення аудиторської діяльності в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Воробей С.І.
Міністр
С. Марченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28 травня 2021 року № 299
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 липня 2021 р.
за № 909/36531

ЗМІНИ

до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі

1. У Плані рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі (z0161-14) , затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2013 року № 1203, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 25 січня 2014 року за № 161/24938:
1) у розділі 1 "Балансові рахунки":
у класі 3 "Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів":
у назві субрахунку 3433 субрахунку 343 "Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами державного бюджету" рахунку 34 "Рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, інші рахунки для здійснення витрат" слова "по загальнодержавних витратах" замінити словами "із загальнодержавних витрат";
субрахунок 355 "Інші рахунки розпорядників бюджетних коштів та рахунки інших клієнтів" рахунку 35 "Інші рахунки розпорядників бюджетних коштів та рахунки інших клієнтів" доповнити новим субрахунком 3559 "Рахунки для зарахування коштів попередньої оплати";
у класі 6 "Зобов’язання":
у рахунку 60 "Довгострокові зобов’язання":
субрахунок 603 "Довгострокові зобов’язання державного бюджету" доповнити новими субрахунками 6037 "Внутрішні зобов’язання за середньостроковими цінними паперами державного бюджету" та 6038 "Зовнішні зобов’язання за середньостроковими цінними паперами державного бюджету";
субрахунок 604 "Довгострокові зобов’язання місцевих бюджетів" викласти в такій редакції:
"604 Довгострокові зобов’язання місцевих бюджетів
6041 Внутрішні зобов’язання за довгостроковими цінними паперами місцевих бюджетів
6042 Зовнішні зобов’язання за довгостроковими цінними паперами місцевих бюджетів
6043 Довгострокові внутрішні кредити, залучені до місцевих бюджетів
6044 Довгострокові зовнішні кредити, залучені до місцевих бюджетів
6045 Інші довгострокові внутрішні зобов’язання місцевих бюджетів
6046 Інші довгострокові зовнішні зобов’язання місцевих бюджетів
6047 Внутрішні зобов’язання за середньостроковими цінними паперами місцевих бюджетів
6048 Зовнішні зобов’язання за середньостроковими цінними паперами місцевих бюджетів";
у рахунку 61 "Поточна заборгованість за кредитами та позиками":
назви субрахунків 6130 та 6131 субрахунку 613 "Поточна заборгованість державного бюджету за довгостроковими зобов’язаннями за кредитами та позиками" викласти в такій редакції:
"6130 Поточна заборгованість за внутрішніми зобов’язаннями за довгостроковими (середньостроковими) цінними паперами державного бюджету
6131 Поточна заборгованість за зовнішніми зобов’язаннями за довгостроковими (середньостроковими) цінними паперами державного бюджету";
у субрахунку 614 "Поточна заборгованість місцевих бюджетів за довгостроковими зобов’язаннями за кредитами та позиками":
доповнити новим субрахунком 6140 "Поточна заборгованість за внутрішніми зобов’язаннями за довгостроковими (середньостроковими) цінними паперами місцевих бюджетів";
назву субрахунку 6141 викласти в такій редакції:
"6141 Поточна заборгованість за зовнішніми зобов’язаннями за довгостроковими (середньостроковими) цінними паперами місцевих бюджетів";
у рахунку 64 "Інші поточні зобов’язання":
субрахунки 6434 "Середньострокові внутрішні зобов’язання за цінними паперами державного бюджету" та 6435 "Середньострокові зовнішні зобов’язання за цінними паперами державного бюджету" субрахунку 643 "Інші поточні зобов’язання державного бюджету" виключити;
субрахунок 6443 "Середньострокові зобов’язання за цінними паперами місцевих бюджетів" субрахунку 644 "Інші поточні зобов’язання місцевих бюджетів" виключити;
субрахунки 6711 "Довгострокові забезпечення майбутніх витрат і платежів", 6712 "Поточні забезпечення майбутніх витрат і платежів", 671 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів розпорядників бюджетних коштів" рахунку 67 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" виключити;
2) у розділі 2 "Позабалансові рахунки":
у класі 9 "Позабалансові та управлінські рахунки бюджетів та державних цільових фондів":
у рахунку 93 "Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, розрахункові документи, не оплачені":
у назві субрахунку 9333 субрахунку 933 "Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету" слова "звітного періоду" виключити;
у назві субрахунку 9343 субрахунку 934 "Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів" слова "звітного періоду" виключити;
субрахунки 9742, 9743 субрахунку 974 "Рахунки для обліку коштів державних цільових фондів, отриманих" рахунку 97 "Рахунки для обліку коштів та розрахунків, отриманих" викласти в такій редакції:
"9742 Рахунок для обліку коштів, отриманих державними цільовими фондами від вищестоящих органів державних цільових фондів
9743 Рахунок для обліку коштів, отриманих державними цільовими фондами від нижчестоящих органів державних цільових фондів";
субрахунки 9852, 9853 субрахунку 985 "Рахунки для обліку інших коштів, переданих" рахунку 98 "Рахунки для обліку коштів, переданих" викласти в такій редакції:
"9852 Рахунок для обліку коштів, переданих державними цільовими фондами вищестоящим органам державних цільових фондів
9853 Рахунок для обліку коштів, переданих державними цільовими фондами нижчестоящим органам державних цільових фондів";
у класі 0 "Позабалансові рахунки розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів":
рахунок 04 "Непередбачені активи" викласти в такій редакції:
"04 Умовні активи
041 Умовні активи розпорядників бюджетних коштів
042 Умовні активи державних цільових фондів
043 Тимчасово передані активи";
рахунок 05 "Непередбачені зобов’язання, гарантії та забезпечення надані" викласти в такій редакції:
"05 Умовні зобов’язання, гарантії та забезпечення надані
051 Гарантії та забезпечення надані розпорядників бюджетних коштів
052 Гарантії та забезпечення надані державних цільових фондів
053 Умовні зобов’язання розпорядників бюджетних коштів
054 Умовні зобов’язання державних цільових фондів
055 Забезпечення розпорядників бюджетних коштів за виплатами працівникам
056 Забезпечення державних цільових фондів за виплатами".
2. У Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі (z0085-16) , затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2015 року № 1219, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 16 січня 2016 року за № 85/28215:
1) у розділі І (z0085-16) "Балансові рахунки":
рахунок 35 "Інші рахунки розпорядників бюджетних коштів та рахунки інших клієнтів" (z0085-16) класу 3 "Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів":
доповнити після абзацу одинадцятого новим абзацом такого змісту:
"3559 "Рахунки для зарахування коштів попередньої оплати".".
У зв’язку з цим абзаци дванадцятий - дев’ятнадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим - двадцятим;
доповнити після абзацу двадцятого новим абзацом такого змісту:
"На субрахунку 3559 "Рахунки для зарахування коштів попередньої оплати" ведеться облік коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти.";
у класі 6 "Зобов’язання" (z0085-16) :
рахунок 60 "Довгострокові зобов’язання" (z0085-16) викласти в такій редакції:
"Рахунок 60 "Довгострокові зобов’язання"
Рахунок 60 "Довгострокові зобов’язання" призначено для обліку й узагальнення інформації за кредитами та позиками, одержаними суб’єктами державного сектору відповідно до законодавства, зобов’язаннями за довгостроковими (середньостроковими) цінними паперами, за операціями з оренди, іншими довгостроковими фінансовими зобов’язаннями.
За кредитом рахунку відображаються суми довгострокових (середньострокових) зобов’язань, а також переведення короткострокових (відстрочених) тощо, за дебетом - їх погашення або переведення до поточної заборгованості за довгостроковими (середньостроковими) зобов’язаннями тощо.
Рахунок 60 "Довгострокові зобов’язання" має такі субрахунки:
6011 (6021) "Довгострокові кредити банків";
6012 (6022) "Відстрочені довгострокові кредити банків";
6013 (6023) "Інші довгострокові позики";
6014 (6024) "Зобов’язання за довгостроковими цінними паперами";
6015 (6025) "Довгострокові зобов’язання за операціями з оренди";
6016 (6026) "Інші довгострокові фінансові зобов’язання";
6031 "Внутрішні зобов’язання за довгостроковими цінними паперами державного бюджету" (6041 "Внутрішні зобов’язання за довгостроковими цінними паперами місцевих бюджетів");
6032 "Зовнішні зобов’язання за довгостроковими цінними паперами державного бюджету" (6042 "Зовнішні зобов’язання за довгостроковими цінними паперами місцевих бюджетів");
6033 "Довгострокові внутрішні кредити, залучені до державного бюджету" (6043 "Довгострокові внутрішні кредити, залучені до місцевих бюджетів");
6034 "Довгострокові зовнішні кредити, залучені до державного бюджету" (6044 "Довгострокові зовнішні кредити, залучені до місцевих бюджетів");
6035 "Інші довгострокові внутрішні зобов’язання державного бюджету" (6045 "Інші довгострокові внутрішні зобов’язання місцевих бюджетів");
6036 "Інші довгострокові зовнішні зобов’язання державного бюджету" (6046 "Інші довгострокові зовнішні зобов’язання місцевих бюджетів");
6037 "Внутрішні зобов’язання за середньостроковими цінними паперами державного бюджету" (6047 "Внутрішні зобов’язання за середньостроковими цінними паперами місцевих бюджетів");
6038 "Зовнішні зобов’язання за середньостроковими цінними паперами державного бюджету" (6048 "Зовнішні зобов’язання за середньостроковими цінними паперами місцевих бюджетів").
На субрахунках 6011 (6021) "Довгострокові кредити банків" ведеться облік сум довгострокової заборгованості банкам за одержані відповідно до законодавства кредити у національній та іноземній валюті, строк сплати яких настане в наступні звітні періоди.
На субрахунках 6012 (6022) "Відстрочені довгострокові кредити банків" ведеться облік сум відстрочених довгострокових кредитів, одержаних в установах банків.
На субрахунках 6013 (6023) "Інші довгострокові позики" ведеться облік сум інших довгострокових позик, одержаних відповідно до законодавства.
На субрахунках 6014 (6024) "Зобов’язання за довгостроковими цінними паперами" ведеться облік зобов’язань за довгостроковими цінними паперами. На цих субрахунках ведеться облік розрахунків з постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами за матеріальні цінності, виконані роботи, отримані послуги та за іншими операціями, заборгованість за якими забезпечена виданими векселями та не є поточним зобов’язанням.
На субрахунках 6015 (6025) "Довгострокові зобов’язання за операціями з оренди" ведеться облік зобов’язань за операціями оренди щодо необоротних активів, отриманих на умовах довгострокової оренди відповідно до законодавства. Нарахування заборгованості перед орендодавцем за одержані об’єкти довгострокової оренди відображається як збільшення зобов’язань за операціями оренди, погашення заборгованості орендодавцям за отримані на умовах довгострокової оренди необоротні активи, переведення її до короткострокових зобов’язань, списання відображається як зменшення таких зобов’язань.
Аналітичний облік ведеться за кожним орендодавцем та об’єктом орендованих необоротних активів.
На субрахунках 6016 (6026) "Інші довгострокові фінансові зобов’язання" ведеться облік випущених облігацій та інших позикових коштів (крім тих, що обліковуються на субрахунках 6011-6015 (6021-6025), на які нараховуються відсотки.
На субрахунках 6031 "Внутрішні зобов’язання за довгостроковими цінними паперами державного бюджету"(6041 "Внутрішні зобов’язання за довгостроковими цінними паперами місцевих бюджетів")ведеться облік внутрішніх зобов’язань за довгостроковими цінними паперами державного бюджету (місцевих бюджетів). За кредитом субрахунку відображаються суми емісії довгострокових цінних паперів внутрішньої державної (місцевої) позики, за дебетом - суми погашення довгострокових цінних паперів внутрішньої державної (місцевої) позики.
На субрахунках 6032 "Зовнішні зобов’язання за довгостроковими цінними паперами державного бюджету" (6042 "Зовнішні зобов’язання за довгостроковими цінними паперами місцевих бюджетів") ведеться облік зовнішніх зобов’язань за довгостроковими цінними паперами державного бюджету (місцевих бюджетів). За кредитом субрахунку відображаються суми емісії довгострокових цінних паперів зовнішньої державної (місцевої) позики, за дебетом - суми погашення довгострокових цінних паперів зовнішньої державної (місцевої) позики.
На субрахунках 6033 "Довгострокові внутрішні кредити, залучені до державного бюджету" (6043 "Довгострокові внутрішні кредити, залучені до місцевих бюджетів") ведеться облік довгострокових внутрішніх кредитів, отриманих на фінансування державного (місцевого) бюджету від резидентів.
На субрахунках 6034 "Довгострокові зовнішні кредити, залучені до державного бюджету" (6044 "Довгострокові зовнішні кредити, залучені до місцевих бюджетів") ведеться облік довгострокових зовнішніх кредитів, отриманих на фінансування державного (місцевого) бюджету від нерезидентів.
На субрахунках 6035 "Інші довгострокові внутрішні зобов’язання державного бюджету" (6045 "Інші довгострокові внутрішні зобов’язання місцевих бюджетів") ведеться облік інших довгострокових внутрішніх зобов’язань державного (місцевого) бюджету перед резидентами.
На субрахунках 6036 "Інші довгострокові зовнішні зобов’язання державного бюджету" (6046 "Інші довгострокові зовнішні зобов’язання місцевих бюджетів") ведеться облік інших довгострокових зовнішніх зобов’язань державного (місцевого) бюджету перед нерезидентами.
На субрахунках 6037 "Внутрішні зобов’язання за середньостроковими цінними паперами державного бюджету" (6047 "Внутрішні зобов’язання за середньостроковими цінними паперами місцевих бюджетів") ведеться облік внутрішніх зобов’язань за середньостроковими цінними паперами державного бюджету (місцевих бюджетів).
На субрахунках 6038 "Зовнішні зобов’язання за середньостроковими цінними паперами державного бюджету" (6048 "Зовнішні зобов’язання за середньостроковими цінними паперами місцевих бюджетів") ведеться облік зовнішніх зобов’язань за середньостроковими цінними паперами державного бюджету (місцевих бюджетів).";
у рахунку 61 "Поточна заборгованість за кредитами та позиками" (z0085-16) :
абзаци перший, другий викласти в такій редакції:
"Рахунок 61 "Поточна заборгованість за кредитами та позиками" призначений для обліку сум за короткостроковими позиками, одержаними відповідно до законодавства, строк повернення яких не перевищує дванадцяти місяців з дати балансу, та за позиками, строк погашення яких минув. На цьому рахунку узагальнюється інформація про стан розрахунків за поточними зобов’язаннями, переведеними зі складу довгострокових (середньострокових), у разі настання строку погашення протягом дванадцяти місяців з дати балансу.
За кредитом рахунку відображаються суми одержаних кредитів (позик) та частина довгострокових зобов’язань за довгостроковими кредитами (зобов’язаннями), яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, сума заборгованості за внутрішніми та зовнішніми зобов’язаннями за довгостроковими (середньостроковими) цінними паперами державного бюджету (місцевих бюджетів), яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, за дебетом - сума їх погашення та переведення до довгострокових (середньострокових) зобов’язань у разі відстрочення кредитів, списання.";
абзаци одинадцятий, дванадцятий викласти в такій редакції:
"6130 "Поточна заборгованість за внутрішніми зобов’язаннями за довгостроковими (середньостроковими) цінними паперами державного бюджету" (6140 "Поточна заборгованість за внутрішніми зобов’язаннями за довгостроковими (середньостроковими) цінними паперами місцевих бюджетів");
6131 "Поточна заборгованість за зовнішніми зобов’язаннями за довгостроковими (середньостроковими) цінними паперами державного бюджету" (6141 "Поточна заборгованість за зовнішніми зобов’язаннями за довгостроковими (середньостроковими) цінними паперами місцевих бюджетів");";
абзац двадцять перший виключити.
У зв’язку з цим абзаци двадцять другий - тридцять дев’ятий вважати відповідно абзацами двадцять першим - тридцять восьмим;
абзаци двадцять восьмий - двадцять дев’ятий викласти в такій редакції:
"На субрахунках 6130 "Поточна заборгованість за внутрішніми зобов’язаннями за довгостроковими (середньостроковими) цінними паперами державного бюджету" (6140 "Поточна заборгованість за внутрішніми зобов’язаннями за довгостроковими (середньостроковими) цінними паперами місцевих бюджетів") ведеться облік поточної заборгованості за внутрішніми зобов’язаннями за довгостроковими (середньостроковими) цінними паперами державного бюджету (місцевих бюджетів), переведеними зі складу довгострокових (середньострокових), у разі настання строку погашення протягом дванадцяти місяців з дати балансу.
На субрахунках 6131 "Поточна заборгованість за зовнішніми зобов’язаннями за довгостроковими (середньостроковими) цінними паперами державного бюджету" (6141 "Поточна заборгованість за зовнішніми зобов’язаннями за довгостроковими (середньостроковими) цінними паперами місцевих бюджетів") ведеться облік поточної заборгованості за зовнішніми зобов’язаннями за довгостроковими (середньостроковими) цінними паперами державного бюджету (місцевих бюджетів), переведеними зі складу довгострокових (середньострокових), у разі настання строку погашення протягом дванадцяти місяців з дати балансу.";
абзац тридцять восьмий виключити;
у рахунку 64 "Інші поточні зобов’язання" (z0085-16) :
абзаци дванадцятий - чотирнадцятий викласти в такій редакції:
"6432 "Короткострокові внутрішні зобов’язання за цінними паперами державного бюджету";
6433 "Короткострокові зовнішні зобов’язання за цінними паперами державного бюджету";
6442 "Короткострокові зобов’язання за цінними паперами місцевих бюджетів".";
абзаци двадцять третій - двадцять п’ятий викласти в такій редакції:
"На субрахунку 6432 "Короткострокові внутрішні зобов’язання за цінними паперами державного бюджету" ведеться облік короткострокових внутрішніх зобов’язань за цінними паперами державного бюджету. За кредитом субрахунків відображаються суми емісії короткострокових цінних паперів державного бюджету, за дебетом - суми погашення короткострокових цінних паперів державного бюджету.
На субрахунку 6433 "Короткострокові зовнішні зобов’язання за цінними паперами державного бюджету" ведеться облік короткострокових зовнішніх зобов’язань за цінними паперами державного бюджету. За кредитом субрахунків відображаються суми емісії короткострокових цінних паперів державного бюджету, за дебетом - суми погашення короткострокових цінних паперів державного бюджету.
На субрахунку 6442 "Короткострокові зобов’язання за цінними паперами місцевих бюджетів" ведеться облік короткострокових зобов’язань за цінними паперами місцевих бюджетів. За кредитом субрахунків відображаються суми емісії короткострокових цінних паперів місцевих бюджетів, за дебетом - суми погашення короткострокових цінних паперів місцевих бюджетів.";
у рахунку 67 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" (z0085-16) :
в абзаці першому слова "за рішенням суб’єкта державного сектору" замінити словами "згідно із законодавством";
абзаци четвертий, п’ятий викласти в такій редакції:
"6721 "Довгострокові забезпечення майбутніх витрат і платежів";
6722 "Поточні забезпечення майбутніх витрат і платежів".";
в абзаці шостому слова та цифри "На субрахунках 6711 (6721)" замінити словами та цифрами "На субрахунку 6721";
в абзаці сьомому слова та цифри "На субрахунках 6712 (6722)" замінити словами та цифрами "На субрахунку 6722";
2) у розділі ІІ "Позабалансові рахунки" (z0085-16) :
у класі 9 "Позабалансові та управлінські рахунки бюджетів та державних цільових фондів" (z0085-16) :
у рахунку 93 "Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, розрахункові документи, неоплачені" (z0085-16) :
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
"9333 "Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з державного бюджету" (9343 "Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з місцевих бюджетів");";
абзац одинадцятий викласти в такій редакції:
"На субрахунках 9333 "Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з державного бюджету" (9343 "Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з місцевих бюджетів") ведеться облік бюджетних фінансових зобов’язань за попередньою оплатою та авансовими платежами, узятих розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів. За кредитом субрахунків відображаються суми бюджетних фінансових зобов’язань за попередньою оплатою та авансовими платежами, узяті розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, які підлягають оплаті, в межах бюджетних асигнувань, за дебетом - суми погашених бюджетних фінансових зобов’язань.";
у рахунку 97 "Рахунки для обліку коштів та розрахунків, отриманих" (z0085-16) :
абзаци чотирнадцятий, п’ятнадцятий викласти в такій редакції:
"9742 "Рахунок для обліку коштів, отриманих державними цільовими фондами від вищестоящих органів державних цільових фондів";
9743 "Рахунок для обліку коштів, отриманих державними цільовими фондами від нижчестоящих органів державних цільових фондів";";
абзац двадцять п’ятий викласти в такій редакції:
"На субрахунках 9742 "Рахунок для обліку коштів, отриманих державними цільовими фондами від вищестоящих органів державних цільових фондів" (9743 "Рахунок для обліку коштів, отриманих державними цільовими фондами від нижчестоящих органів державних цільових фондів") ведеться облік коштів державних цільових фондів, отриманих від вищестоящих (нижчестоящих) органів державних цільових фондів. За кредитом субрахунків відображаються зарахування коштів державних цільових фондів, отриманих від вищестоящих (нижчестоящих) органів державних цільових фондів, у кореспонденції з субрахунком 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку". За дебетом субрахунків відображаються повернення вищестоящим (нижчестоящим) органам державних цільових фондів помилково або надміру переданих коштів державних цільових фондів у кореспонденції з субрахунком 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку".";
у рахунку 98 "Рахунки для обліку коштів, переданих" (z0085-16) :
абзаци тринадцятий, чотирнадцятий викласти в такій редакції:
"9852 "Рахунок для обліку коштів, переданих державними цільовими фондами вищестоящим органам державних цільових фондів";
9853 "Рахунок для обліку коштів, переданих державними цільовими фондами нижчестоящим органам державних цільових фондів";";
абзац двадцять шостий викласти в такій редакції:
"На субрахунках 9852 "Рахунок для обліку коштів, переданих державними цільовими фондами вищестоящим органам державних цільових фондів" (9853 "Рахунок для обліку коштів, переданих державними цільовими фондами нижчестоящим органам державних цільових фондів") ведеться облік коштів державних цільових фондів, переданих вищестоящим (нижчестоящим) органам державних цільових фондів. За дебетом субрахунку відображається зарахування коштів державних цільових фондів, переданих вищестоящим (нижчестоящим) органам державних цільових фондів, у кореспонденції з субрахунком 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку". За кредитом субрахунку відображається повернення вищестоящим (нижчестоящим) органам державних цільових фондів помилково або надміру переданих коштів державних цільових фондів у кореспонденції з субрахунком 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку".";
у класі 0 "Позабалансові рахунки розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів" (z0085-16) :
в абзаці першому слова "що належать" замінити словами "що не належать";
у назві (z0085-16) та тексті рахунку 04 "Непередбачені активи" слово "непередбачені" у всіх відмінках замінити словом "умовні" у відповідних відмінках;
у рахунку 05 "Непередбачені зобов’язання, гарантії та забезпечення надані" (z0085-16) :
у назві (z0085-16) рахунку слово "Непередбачені" замінити словом "Умовні";
абзац перший викласти в такій редакції:
"Рахунок 05 "Умовні зобов’язання, гарантії та забезпечення надані" призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність умовних (потенційних) зобов’язань та рух наданих розпорядником бюджетних коштів (державним цільовим фондом) гарантій і забезпечень виконання зобов’язань та платежів.";
доповнити після абзацу дев’ятого новими абзацами десятим, одинадцятим такого змісту:
"055 Забезпечення розпорядників бюджетних коштів за виплатами працівникам;
056 Забезпечення державних цільових фондів за виплатами.".
У зв’язку з цим абзаци десятий - тринадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим - п’ятнадцятим;
доповнити після абзацу п’ятнадцятого новими абзацами шістнадцятим, сімнадцятим такого змісту:
"На субрахунку 055 "Забезпечення розпорядників бюджетних коштів за виплатами працівникам" ведеться облік інформації про забезпечення для відшкодування наступних (майбутніх) витрат за виплатами працівникам розпорядниками бюджетних коштів.
На субрахунку 056 "Забезпечення державних цільових фондів за виплатами" ведеться облік інформації про забезпечення для відшкодування наступних (майбутніх) витрат державними цільовими фондами.";
у назві та тексті рахунку слово "непередбачені" у всіх відмінках замінити словом "умовні" у відповідних відмінках.
3. У Типовій кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами (z0086-16) , затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2015 року № 1219, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 16 січня 2016 року за № 86/28216:
у розділі 1:
доповнити після рядка 1.11 новим рядком такого змісту:
"
1.12
Відображення вартості безоплатно отриманих основних засобів від суб’єктів державного сектору, які відповідно до законодавства виконують функції з управління об’єктами державної (комунальної) власності, у межах відповідного бюджету
10 "Основні засоби",
11 "Інші необоротні матеріальні активи"
51 "Внесений капітал"
Відображення нарахованої суми зносу на основні засоби, що отримані безоплатно від суб’єктів державного сектору у межах відповідного бюджету
5511 "Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду"
(5521 "Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду"),
5512 "Накопичені фінансові результати виконання кошторису"
(5522 "Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)")
1411 (1421) "Знос основних засобів",
1412 (1422) "Знос інших необоротних матеріальних активів",
1414 (1424) "Знос інвестиційної нерухомості"
".
У зв’язку з цим рядки 1.12-1.36 вважати відповідно рядками 1.13-1.37;
рядок 1.21 викласти в такій редакції:
"
1.21
Нарахована амортизація безоплатно отриманих основних засобів (крім внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності, та безоплатно отриманих від суб’єктів державного сектору у межах відповідного бюджету)
8014 (8024),
8114 (8124) "Амортизація"
1411 (1421) "Знос основних засобів",
1412 (1422) "Знос інших необоротних матеріальних активів",
1414 (1424) "Знос інвестиційної нерухомості"
Водночас проведення другого запису
51 "Внесений капітал"
7511 "Доходи за необмінними операціями",
7523 "Інші надходження"
".
4. У Типовій кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з виконання державного бюджету (z0087-16) , затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2015 року № 1219, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 16 січня 2016 року за № 87/28217 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 09 грудня 2019 року № 514):
у розділі 4:
рядок 4.1 викласти в такій редакції:
"
4.1
Надходження коштів, які належать до власних надходжень бюджетних установ:
у національній валюті
245 "Єдиний казначейський рахунок"
3132 "Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ"
в іноземній валюті
2332 "Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків"
3132 "Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ"
у натуральній формі
4232 "Інші розрахунки з виконання державного бюджету"
3132 "Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ"
Водночас проведення другого запису:
при зарахуванні власних надходжень бюджетних установ
2333 "Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі";
4234 "Інші розрахунки за коштами державного бюджету на рахунках, відкритих в банках в іноземній валюті"
7535 "Власні надходження бюджетних установ"
при зарахуванні коштів субвенції на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
2333 "Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі"
7533 "Трансферти"
";
рядок 4.4 викласти в такій редакції:
"
4.4
Здійснено повернення помилково або надміру зарахованих коштів платникам:
у національній валюті
3132 "Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ"
245 "Єдиний казначейський рахунок"
в іноземній валюті
3132 "Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ"
2332 "Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків"
Водночас проводиться другий запис:
за власними надходженнями бюджетних установ
7535 "Власні надходження бюджетних установ"
2333 "Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі";
4234 "Інші розрахунки за коштами державного бюджету на рахунках, відкритих в банках в іноземній валюті"
за коштами субвенції на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
7533 "Трансферти"
2333 "Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі"
";
у розділі 8:
рядок 8.6 викласти в такій редакції:
"
8.6
На суму премій, отриманих при розміщенні цінних паперів
4231 "Інші розрахунки за коштами державного бюджету"
3433 "Рахунки для обліку операцій із загальнодержавних витрат за коштами державного бюджету"
3433 "Рахунки для обліку операцій із загальнодержавних витрат за коштами державного бюджету"
4231 "Інші розрахунки за коштами державного бюджету"
Водночас проведення другого запису
4233 "Інші розрахунки за коштами державного бюджету на рахунках, відкритих в банках в національній валюті"
8331 "Фінансові витрати державного бюджету"
Водночас проведення другого запису
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
9712 "Рахунок для обліку коштів державного бюджету, що надійшли на відновлення касових видатків"
На суму премій, отриманих при розміщенні цінних паперів, збільшення планових показників
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
9133 "Поточні бюджетні асигнування державного бюджету";
9137 "Поточні помісячні бюджетні асигнування державного бюджету"
Водночас проведення другого запису
7632 "Надходження до державного бюджету від операцій з фінансування"
4233 "Інші розрахунки за коштами державного бюджету на рахунках, відкритих в банках в національній валюті"
";
рядки 8.11-8.13 викласти в такій редакції:
"
8.11
Зарахування коштів державного бюджету на реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів
4231 "Інші розрахунки за коштами державного бюджету"
3433 "Рахунки для обліку операцій із загальнодержавних витрат за коштами державного бюджету"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
9711 "Рахунки для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків"
9013 "Відкриті асигнування державного бюджету"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
8.12
Відображення здійснення витрат з обслуговування цінних паперів, кредитів, позик в іноземній валюті та сум дисконту
3433 "Рахунки для обліку операцій із загальнодержавних витрат за коштами державного бюджету"
4231 "Інші розрахунки за коштами державного бюджету"
8331 "Фінансові витрати державного бюджету"
4234 "Інші розрахунки за коштами державного бюджету на рахунках, відкритих у банках в іноземній валюті"
9133 "Поточні бюджетні асигнування державного бюджету";
9137 "Поточні помісячні бюджетні асигнування державного бюджету"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
8.13
Проведення платежів з обслуговування цінних паперів та сум дисконту при їх погашенні
3433 "Рахунки для обліку операцій із загальнодержавних витрат за коштами державного бюджету"
245 "Єдиний казначейський рахунок";
4231 "Інші розрахунки за коштами державного бюджету"
Водночас проведення другого запису
8331 "Фінансові витрати державного бюджету"
2333 "Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі";
4233 "Інші розрахунки за коштами державного бюджету на рахунках, відкритих в банках в національній валюті"
На суму проведених платежів зменшення:
бюджетних асигнувань
9133 "Поточні бюджетні асигнування державного бюджету";
9137 "Поточні помісячні бюджетні асигнування державного бюджету"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
бюджетних фінансових зобов’язань
9332 "Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету звітного періоду"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
";
рядок 8.18 викласти в такій редакції:
"
8.18
Відображення суми погашених цінних паперів:
внутрішні державні цінні папери:
у національній валюті
3435 "Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій державного бюджету"
245 "Єдиний казначейський рахунок";
4232 "Інші розрахунки з виконання державного бюджету"
в іноземній валюті
3435 "Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій державного бюджету"
4432 "Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету (контррахунок)"
4431 "Позиція Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету"
2331 "Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків"
облігації зовнішньої державної позики
3231 "Кошти державного бюджету";
4232 "Інші розрахунки з виконання державного бюджету"
3435 "Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій державного бюджету"
3435 "Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій державного бюджету"
4432 "Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету (контррахунок)"
4431 "Позиція Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету"
2331 "Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків"
На проведену суму зменшення короткострокових зобов’язань державного бюджету
6432 "Короткострокові внутрішні зобов’язання за цінними паперами державного бюджету";
6433 "Короткострокові зовнішні зобов’язання за цінними паперами державного бюджету"
4132 "Розрахунки за зобов’язаннями за фінансовими операціями державного бюджету"
На проведену суму зменшення довгострокових зобов’язань державного бюджету
6031 "Внутрішні зобов’язання за довгостроковими цінними паперами державного бюджету";
6032 "Зовнішні зобов’язання за довгостроковими цінними паперами державного бюджету";
6037 "Внутрішні зобов’язання за середньостроковими цінними паперами державного бюджету";
6038 "Зовнішні зобов’язання за середньостроковими цінними паперами державного бюджету"
6130 "Поточна заборгованість за внутрішніми зобов’язаннями за довгостроковими (середньостроковими) цінними паперами державного бюджету";
6131 "Поточна заборгованість за зовнішніми зобов’язаннями за довгостроковими (середньостроковими) цінними паперами державного бюджету"
6035 "Інші довгострокові внутрішні зобов’язання державного бюджету";
6036 "Інші довгострокові зовнішні зобов’язання державного бюджету"
6134 "Поточна заборгованість за іншими довгостроковими внутрішніми зобов’язаннями державного бюджету";
6135 "Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зовнішніми зобов’язаннями державного бюджету"
6130 "Поточна заборгованість за внутрішніми зобов’язаннями за довгостроковими (середньостроковими) цінними паперами державного бюджету";
6131 "Поточна заборгованість за зовнішніми зобов’язаннями за довгостроковими (середньостроковими) цінними паперами державного бюджету";
6134 "Поточна заборгованість за іншими довгостроковими внутрішніми зобов’язаннями державного бюджету";
6135 "Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зовнішніми зобов’язаннями державного бюджету"
4132 "Розрахунки за зобов’язаннями за фінансовими операціями державного бюджету"
Водночас проведення другого запису
8632 "Витрати державного бюджету за операціями з фінансування"
2333 "Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі"
4234 "Інші розрахунки за коштами державного бюджету на рахунках, відкритих в банках в іноземній валюті"
Водночас зменшення планових показників
9931 "Контррахунок для активно-пасивних рахунків позабалансового обліку"
9212 "Поточний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов’язання";
9214 "Поточний помісячний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов’язання"
";
у розділі 12:
рядок 12.2 викласти в такій редакції:
"
12.2
Проведення операцій із закриття рахунків:
на суму доходів державного бюджету
713 "Доходи державного бюджету від надання послуг";
723 "Доходи державного бюджету від продажу";
5531 "Результат виконання державного бюджету звітного періоду"
733 "Фінансові доходи державного бюджету";
743 "Інші доходи за обмінними операціями державного бюджету";
753 "Доходи за необмінними операціями державного бюджету";
7631 "Надходження до державного бюджету від повернення бюджетних кредитів";
7632 "Надходження до державного бюджету від операцій з фінансування"
на суму видатків державного бюджету
5531 "Результат виконання державного бюджету звітного періоду"
803 "Витрати державного бюджету";
833 "Фінансові витрати державного бюджету";
843 "Інші витрати за обмінними операціями державного бюджету";
853 "Витрати за необмінними операціями державного бюджету";
8631 "Витрати державного бюджету за операціями з надання кредитів";
8632 "Витрати державного бюджету за операціями з фінансування"
на суму отриманих коштів державного бюджету
971 "Рахунки для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів";
972 "Рахунки для обліку та розрахунків державного бюджету, отриманих"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
на суму переданих коштів державного бюджету
9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"
982 "Рахунки для обліку коштів та розрахунків державного бюджету, переданих";
9841 "Рахунок для обліку коштів, переданих органами Казначейства з державного бюджету місцевим бюджетам"
на суму планових показників
913 "Бюджетні асигнування державного бюджету";"
921 "Показники розпису фінансування державного бюджету";
922 "Показники розпису повернення кредитів до державного бюджету";
923 "Показники розпису асигнувань державного бюджету";
924 "Показники розпису витрат спеціального фонду державного бюджету";
925 "Узагальнені бюджетні призначення головних розпорядників"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
на суму залишків на рахунках для відкриття асигнувань
901 "Відкриті асигнування"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
на суму невиконаних пропозицій про виділення асигнувань
902 "Пропозиції про відкриття асигнувань"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
";
рядок 12.4 викласти в такій редакції:
"
12.4
Списання суми фінансового результату виконання державного бюджету звітного періоду на накопичений фінансовий результат
5531 "Результат виконання державного бюджету звітного періоду"
5532 "Накопичені фінансові результати виконання державного бюджету"
5532 "Накопичені фінансові результати виконання державного бюджету"
5531 "Результат виконання державного бюджету звітного періоду"
";
у тексті цієї Типової кореспонденції (z0087-16) цифри та слова "9333 "Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з державного бюджету звітного періоду" замінити цифрами та словами "9333 "Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з державного бюджету".
5. У Типовій кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з виконання місцевого бюджету (z0088-16) , затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2015 року № 1219, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 16 січня 2016 року за № 88/28218 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 09 грудня 2019 року № 514):
рядок 4.5 розділу 4 викласти в такій редакції:
"
4.5
Відображення операцій, що проводилися із залишками коштів за власними надходженнями, які склались на початок бюджетного року, і вплинули на результат виконання місцевого бюджету
отримано залишок:
у національній валюті
3442 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів"
3442 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів"
в іноземній валюті
2342 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків"
3447 "Рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів в установах банків в іноземній валюті"
Водночас проведення другого запису
5542 "Накопичені фінансові результати виконання місцевих бюджетів"
5541 "Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду"
Водночас проведення другого запису
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
9162 "Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань"
перераховано залишок:
у національній валюті
3442 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів"
3442 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів";
3140 "Надходження до загального фонду місцевих бюджетів"
в іноземній валюті
3447 "Рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів в установах банків в іноземній валюті"
2342 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків"
Водночас проведення другого запису
5541 "Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду"
5542 "Накопичені фінансові результати виконання місцевих бюджетів"
Водночас проведення другого запису
9162 "Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
";
у розділі 5:
рядок 5.2 викласти в такій редакції:
"
5.2
Проведення розподілу виділених бюджетних асигнувань та зарахування коштів на реєстраційні рахунки розпорядників та/або одержувачів коштів місцевих бюджетів, рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами
3440 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із місцевих бюджетів"
344 "Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами місцевого бюджету"
9831 "Рахунок для обліку коштів місцевих бюджетів, переданих розпорядниками бюджетних коштів"
9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"
Водночас зменшення планових показників
9143 "Поточні зведені бюджетні асигнування місцевих бюджетів";
9147 "Поточні зведені помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
Водночас проведення другого запису
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
9731 "Рахунок для обліку коштів місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків"
Водночас зменшення поточних планових показників
9294 "Поточний розпис асигнувань місцевих бюджетів";
9298 "Поточний помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
Водночас проведення другого запису за коштами спеціального фонду місцевого бюджету
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
9162 "Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань"
";
рядки 5.7, 5.8 викласти в такій редакції:
"
5.7
Перерахування міжбюджетних трансфертів
3444 "Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами місцевих бюджетів"
313 "Надходження державного бюджету";
314 "Надходження місцевих бюджетів"
Водночас проведення другого запису
854 "Витрати за необмінними операціями місцевого бюджету"
2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі"
На суму коштів міжбюджетних трансфертів, перерахованих іншим місцевим бюджетам
9842 "Рахунок для обліку коштів, переданих з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам за міжбюджетними трансфертами"
9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"
5.8
Відновлення касових видатків, проведених у поточному році, у випадках їх можливого відновлення відповідно до законодавства
313 "Надходження державного бюджету"; 314 "Надходження місцевих бюджетів"
3444 "Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами місцевих бюджетів"
Водночас проведення другого запису
2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі"
854 "Витрати за необмінними операціями місцевого бюджету"
На суму коштів міжбюджетних трансфертів, отриманих від інших місцевих бюджетів
9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"
9842 "Рахунок для обліку коштів, переданих з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам за міжбюджетними трансфертами"
";
рядок 5.15 викласти в такій редакції:
"
5.15
На суму курсової різниці
у разі зменшення курсу
3447 "Рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів в установах банків в іноземній валюті"
2342 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків"
9732 "Рахунок для обліку курсової різниці розпорядників коштів місцевого бюджету"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
у разі збільшення курсу
2342 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків"
3447 "Рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів в установах банків в іноземній валюті"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
9732 "Рахунок для обліку курсової різниці розпорядників коштів місцевого бюджету"
";
рядок 6.3 розділу 6 викласти в такій редакції:
"
6.3
Проведено розподіл виділених бюджетних асигнувань та зараховано кошти на рахунки розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, відкриті в установах банків
3441 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із місцевого бюджету, на рахунках в банках"
2342 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків"
2342 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків"
3448 "Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті"
Водночас зменшено планові показники місцевого бюджету
9143 "Поточні зведені бюджетні асигнування місцевих бюджетів";
9147 "Поточні зведені помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів";
9294 "Поточний розпис асигнувань місцевих бюджетів";
9298 "Поточний помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
";
рядок 7.4 розділу 7 викласти в такій редакції:
"
7.4
Відображення суми кредиту, повернутого на рахунок місцевого бюджету
245 "Єдиний казначейський рахунок"
3143 "Кошти від повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок місцевих бюджетів"
4141 "Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами місцевих бюджетів"
2041 "Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів";
2140 "Короткострокові кредити, надані з місцевих бюджетів"
Водночас проведення другого запису
2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі"
7641 "Надходження до місцевих бюджетів від повернення бюджетних кредитів"
";
у розділі 9:
рядок 9.1 викласти в такій редакції:
"
9.1
Відображення суми отриманої позики:
у національній валюті
245 "Єдиний казначейський рахунок"
3144 "Надходження від запозичень та активних операцій місцевого бюджету"
в іноземній валюті
2341 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках в установах банків в іноземній валюті"
3144 "Надходження від запозичень та активних операцій місцевого бюджету"
Відображення суми зобов’язань місцевого бюджету:
поточні зобов’язання
4142 "Розрахунки за зобов’язаннями за фінансовими операціями місцевих бюджетів"
614 "Поточна заборгованість місцевих бюджетів за довгостроковими зобов’язаннями за кредитами та позиками"
довгострокові зобов’язання
4142 "Розрахунки за зобов’язаннями за фінансовими операціями місцевих бюджетів"
604 "Довгострокові зобов’язання місцевих бюджетів"
Водночас проведення другого запису
2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі";
4244 "Інші розрахунки за коштами місцевих бюджетів на рахунках, відкритих в банках в іноземній валюті"
7642 "Надходження до місцевих бюджетів від операцій з фінансування"
На суму отриманої позики відображення планових показників
9272 "Поточний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання";
9274 "Поточний помісячний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання"
9931 "Контррахунок для активно-пасивних рахунків позабалансового обліку"
";
рядок 9.5 викласти в такій редакції:
"
9.5
Перерахування коштів спеціального фонду місцевого бюджету на погашення позички
у національній валюті
3446 "Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій місцевих бюджетів"
245 "Єдиний казначейський рахунок";
3143 "Кошти від повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок місцевих бюджетів"
в іноземній валюті
3446 "Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій місцевих бюджетів"
2341 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках в установах банків в іноземній валюті"
Водночас проведення другого запису
604 "Довгострокові зобов’язання місцевих бюджетів"
614 "Поточна заборгованість місцевих бюджетів за довгостроковими зобов’язаннями за кредитами та позиками"
Водночас проведення другого запису
614 "Поточна заборгованість місцевих бюджетів за довгостроковими зобов’язаннями за кредитами та позиками"
4142 "Розрахунки за зобов’язаннями за фінансовими операціями місцевих бюджетів"
Водночас проведення другого запису
8642 "Витрати місцевих бюджетів за операціями з фінансування"
2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі";
4244 "Інші розрахунки за коштами місцевих бюджетів на рахунках, відкритих в банках в іноземній валюті"
Водночас відображено планові показники (за кодом повернення)
9931 "Контррахунок для активно-пасивних рахунків позабалансового обліку"
9272 "Поточний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання";
9274 "Поточний помісячний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання"
";
у розділі 10:
рядки 10.1, 10.2 викласти в такій редакції:
"
10.1
Відображено надходження до місцевого бюджету коштів від розміщення цінних паперів
245 "Єдиний казначейський рахунок"
3144 "Надходження від запозичень та активних операцій місцевого бюджету"
Водночас проведення другого запису
2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі"
7642 "Надходження до місцевих бюджетів від операцій з фінансування"
Відображення зобов’язання місцевого бюджету на підставі інформації про розміщення цінних паперів
4142 "Розрахунки за зобов’язаннями за фінансовими операціями місцевих бюджетів"
6041 "Внутрішні зобов’язання за довгостроковими цінними паперами місцевих бюджетів";
6047 "Внутрішні зобов’язання за середньостроковими цінними паперами місцевих бюджетів";
6442 "Короткострокові зобов’язання за цінними паперами місцевих бюджетів"
На суму надходжень відображення планових показників
9272 "Поточний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання";
9274 "Поточний помісячний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання"
9931 "Контррахунок для активно-пасивних рахунків позабалансового обліку"
10.2
Зарахування коштів до місцевого бюджету
3144 "Надходження від запозичень та активних операцій місцевого бюджету"
";
рядок 10.4 викласти в такій редакції:
"
10.4
Перерахування коштів місцевого бюджету на погашення цінних паперів
3446 "Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій місцевих бюджетів"
245 "Єдиний казначейський рахунок"
Водночас проведення другого запису
8642 "Витрати місцевих бюджетів за операціями з фінансування"
2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі"
Водночас зменшення зобов’язань місцевого бюджету
6041 "Внутрішні зобов’язання за довгостроковими цінними паперами місцевих бюджетів";
6047 "Внутрішні зобов’язання за середньостроковими цінними паперами місцевих бюджетів"
6140 "Поточна заборгованість за внутрішніми зобов’язаннями за довгостроковими (середньостроковими) цінними паперами місцевих бюджетів"
На проведену суму зменшення зобов’язань місцевого бюджету:
довгострокові зобов’язання
6140 "Поточна заборгованість за внутрішніми зобов’язаннями за довгостроковими (середньостроковими) цінними паперами місцевих бюджетів"
4142 "Розрахунки за зобов’язаннями за фінансовими операціями місцевих бюджетів"
короткострокові зобов’язання
6442 "Короткострокові зобов’язання за цінними паперами місцевих бюджетів"
4142 "Розрахунки за зобов’язаннями за фінансовими операціями місцевих бюджетів"
На суму погашення цінних паперів відображення планових показників
9931 "Контррахунок для активно-пасивних рахунків позабалансового обліку"
9272 "Поточний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання";
9274 "Поточний помісячний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання"
";
у розділі 13:
рядки 13.2, 13.3 викласти в такій редакції:
"
13.2
Відображення коштів місцевого бюджету в іноземній валюті, перерахованих на виконання гарантійних зобов’язань за позичальників, що отримали кредити (позики) під місцеві гарантії
3241 "Кошти місцевих бюджетів"
2342 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків";
2341 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках в установах банків в іноземній валюті"
13.3
Відображення в бухгалтерському обліку операцій за гарантіями, наданими місцевим бюджетом позичальникам
4241 "Інші розрахунки за коштами місцевих бюджетів"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
9731 "Рахунок для обліку коштів місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків"
Водночас проведення другого запису
3445 "Рахунок для обліку операцій з надання кредитів з місцевих бюджетів"
4241 "Інші розрахунки за коштами місцевих бюджетів"
Водночас проведення другого запису
8641 "Витрати місцевих бюджетів за операціями з надання кредитів"
4244 "Інші розрахунки за коштами місцевих бюджетів на рахунках, відкритих в банках в іноземній валюті"
Водночас проведення другого запису
2144 "Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами";
2045 "Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами"
4141 "Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами місцевих бюджетів"
Водночас зменшення планових показників
9144 "Поточні бюджетні асигнування місцевих бюджетів";
9148 "Поточні помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
у разі здійснення витрат, пов’язаних із закупівлею іноземної валюти
3241 "Кошти місцевих бюджетів"
245 "Єдиний казначейський рахунок"
8644 "Надання кредитів з рахунків, відкритих в банках"
2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі"
";
рядок 13.8 викласти в такій редакції:
"
13.8
Відображення суми коштів, що надійшли в рахунок сплати відсотків та штрафних санкцій за користування іноземними кредитами
245 "Єдиний казначейський рахунок"
3141 "Надходження до спеціального фонду місцевих бюджетів";
3140 "Надходження до загального фонду місцевих бюджетів"
Водночас проведення другого запису
2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі"
7441 "Інші доходи за обмінними операціями"
На суму отриманих коштів зменшення планових показників
9442 "Нараховані відсотки за кредитами (позиками), залученими місцевими бюджетами та/або під місцеві гарантії";
9445 "Нараховані штрафні санкції за кредитами (позиками), залученими місцевими бюджетами та/або під місцеві гарантії"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
";
у розділі 14:
рядки 14.1-14.3 викласти в такій редакції:
"
14.1
Списання залишків коштів з рахунків розпорядників (одержувачів) коштів місцевих бюджетів, розташованих на інших територіях, ніж місцевий бюджет:
в органі Казначейства за місцем обслуговування розпорядника (одержувача) бюджетних коштів
344 "Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами місцевого бюджету"
245 "Єдиний казначейський рахунок"
9731 "Рахунок для обліку коштів місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
9294 "Поточний розпис асигнувань місцевих бюджетів";
9298 "Поточний помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів"
в органі Казначейства, який обслуговує місцевий бюджет
245 "Єдиний казначейський рахунок"
3440 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із місцевих бюджетів"
9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"
9831 "Рахунок для обліку коштів місцевих бюджетів, переданих розпорядниками бюджетних коштів"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
9143 "Поточні зведені бюджетні асигнування місцевих бюджетів";
9147 "Поточні зведені помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів"
14.2
Списання залишків коштів з рахунків розпорядників (одержувачів) коштів місцевих бюджетів:
з реєстраційних рахунків
344 "Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами місцевого бюджету"
3440 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із місцевих бюджетів";
3241 "Кошти місцевих бюджетів"
9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"
9831 "Рахунок для обліку коштів місцевих бюджетів, переданих розпорядниками бюджетних коштів"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
9143 "Поточні зведені бюджетні асигнування місцевих бюджетів";
9147 "Поточні зведені помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів"
9731 "Рахунок для обліку коштів місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
9294 "Поточний розпис асигнувань місцевих бюджетів";
9298 "Поточний помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів"
з особових рахунків
3440 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із місцевих бюджетів"
3241 "Кошти місцевих бюджетів"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
9293 "Поточний зведений розпис асигнувань місцевих бюджетів";
9297 "Поточний зведений помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів"
14.3
Перераховано кошти бюджету розвитку:
з рахунків розпорядників коштів місцевих бюджетів, відкритих в установах банків:
3448 "Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті"
2342 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків"
2342 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків"
3441 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із місцевого бюджету, на рахунках в банках"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
9143 "Поточні зведені бюджетні асигнування місцевих бюджетів";
9147 "Поточні зведені помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
9294 "Поточний розпис асигнувань місцевих бюджетів";
9298 "Поточний помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів"
з особових рахунків головних розпорядників коштів місцевих бюджетів, відкритих у банках
3441 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із місцевого бюджету, на рахунках в банках"
2342 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків"
2347 "Рахунки місцевих бюджетів в установах банків в національній валюті"
3242 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках в банках"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
9293 "Поточний зведений розпис асигнувань місцевих бюджетів";
9297 "Поточний зведений помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів"
Перераховано кошти спеціального фонду місцевого бюджету з рахунків в банках головних розпорядників бюджетних коштів, які не мають мережі підвідомчих установ
3448 "Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті"
2342 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків"
2347 "Рахунки місцевих бюджетів в установах банків в національній валюті"
3242 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках в банках"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
9294 "Поточний розпис асигнувань місцевих бюджетів";
9298 "Поточний помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів"
";
рядок 14.4 виключити.
У зв’язку з цим рядки 14.5-14.7 вважати відповідно рядками 14.4-14.6;
рядок 14.4 викласти в такій редакції:
"
14.4
Проведення операцій із закриття рахунків в органах Казначейства:
на суму доходів місцевих бюджетів
714 "Доходи місцевого бюджету від надання послуг";
724 "Доходи місцевого бюджету від продажу";
734 "Фінансові доходи місцевого бюджету";
744 "Інші доходи за обмінними операціями місцевого бюджету";
754 "Доходи за необмінними операціями місцевих бюджетів";
7641 "Надходження до місцевих бюджетів від повернення бюджетних кредитів";
7642 "Надходження до місцевих бюджетів від операцій з фінансування"
5541 "Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду"
на суму видатків місцевих бюджетів
5541 "Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду"
804 "Витрати місцевого бюджету";
834 "Фінансові витрати місцевого бюджету";
844 "Інші витрати за обмінними операціями місцевого бюджету";
854 "Витрати за необмінними операціями місцевого бюджету";
8641 "Витрати місцевих бюджетів за операціями з надання кредитів";
8642 "Витрати місцевих бюджетів за операціями з фінансування";
8644 "Надання кредитів з рахунків, відкритих в банках"
на суму доходів, що підлягають розподілу
454 "Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до місцевих бюджетів, які підлягають розподілу"
4341 "Розрахунки місцевих бюджетів за коштами, які підлягають розподілу"
на суму коштів місцевих бюджетів, переданих:
розпорядниками бюджетних коштів місцевих бюджетів
9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"
983 "Рахунки для обліку коштів місцевих бюджетів, переданих розпорядниками бюджетних коштів"
іншим місцевим бюджетам за міжбюджетними трансфертами
9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"
9842 "Рахунок для обліку коштів, переданих з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам за міжбюджетними трансфертами"
на суму отриманих коштів місцевих бюджетів
розпорядниками бюджетних коштів місцевих бюджетів
973 "Рахунки для обліку коштів місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
на суму планових показників
914 "Бюджетні асигнування місцевих бюджетів";
929 "Показники розпису асигнувань місцевих бюджетів"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
927 "Показники розпису фінансування місцевих бюджетів";
9931 "Контррахунок для активно-пасивних рахунків позабалансового обліку"
9931 "Контррахунок для активно-пасивних рахунків позабалансового обліку";
927 "Показники розпису фінансування місцевих бюджетів"
9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"
926 "Показники розпису доходів місцевих бюджетів";
928 "Показники розпису повернення кредитів до місцевих бюджетів"
";
рядок 14.6 викласти в такій редакції:
"
14.6
Списання суми фінансового результату виконання місцевого бюджету звітного періоду на накопичений фінансовий результат
5541 "Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду"
5542 "Накопичені фінансові результати виконання місцевих бюджетів"
5542 "Накопичені фінансові результати виконання місцевих бюджетів"
5541 "Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду"
";
у тексті цієї Типової кореспонденції (z0088-16) цифри та слова "9343 "Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з місцевих бюджетів звітного періоду" замінити цифрами та словами "9343 "Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з місцевих бюджетів".
В.о. директора
Департаменту методології
бухгалтерського обліку
та нормативного забезпечення
аудиторської діяльності
Г. Нікітан