КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 18 серпня 2021 р. № 878
Київ

Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань детінізації економіки та розвитку добросовісної конкуренції

( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 1675-р від 15.12.2021 (1675-2021-р) )
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Утворити Міжвідомчу робочу групу з питань детінізації економіки та розвитку добросовісної конкуренції у складі згідно з додатком.
2. Затвердити Положення про Міжвідомчу робочу групу з питань детінізації економіки та розвитку добросовісної конкуренції, що додається.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 67
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 серпня 2021 р. № 878

СКЛАД

Міжвідомчої робочої групи з питань детінізації економіки та розвитку добросовісної конкуренції

Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки, голова Міжвідомчої робочої групи
Міністр фінансів, заступник голови Міжвідомчої робочої групи
Заступник директора департаменту координації фінансової політики - начальник управління аналізу державної податкової, митної та бюджетної політики Мінекономіки, секретар Міжвідомчої робочої групи
Перший заступник Міністра економіки
Перший заступник Міністра внутрішніх справ
Заступник Міністра фінансів
Голова ДПС
Голова Держмитслужби
Голова Держфінмоніторингу
Заступник Голови Правління Національного банку (за згодою)
Голова НКЦПФР (за згодою)
Голова Антимонопольного комітету
Директор - розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (за згодою)
Директор БЕБ
Начальник Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ (за згодою)
Заступник керівника Офісу Президента України (за згодою)
Директор департаменту координації фінансової політики Мінекономіки
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 1675-р від 15.12.2021 (1675-2021-р) )
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 серпня 2021 р. № 878

ПОЛОЖЕННЯ

про Міжвідомчу робочу групу з питань детінізації економіки та розвитку добросовісної конкуренції

1. Міжвідомча робоча група з питань детінізації економіки та розвитку добросовісної конкуренції (далі - Міжвідомча робоча група) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.
2. Міжвідомча робоча група у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України і цим Положенням.
3. Основними завданнями Міжвідомчої робочої групи є:
1) сприяння забезпеченню координації дій центральних органів виконавчої влади з питань детінізації економіки та розвитку добросовісної конкуренції;
2) визначення шляхів, механізму і способів вирішення проблемних питань, що стримують процеси детінізації економіки в Україні;
3) розроблення з метою детінізації економіки та розвитку добросовісної конкуренції пропозицій щодо удосконалення відповідної нормативно-правової бази.
4. Міжвідомча робоча група відповідно до покладених на неї завдань:
1) проводить аналіз рівня тіньової економіки в розрізі окремих видів економічної діяльності та оцінку рівня ринкової концентрації;
2) визначає причини, що призводять до стримування процесів детінізації економіки в Україні та високої ринкової концентрації;
3) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;
4) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.
5. Міжвідомча робоча група має право:
1) отримувати в установленому порядку від центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), галузевих асоціацій, а також незалежних експертів (консультантів) (за згодою);
3) розглядати питання щодо стану виконання програм розвитку окремих галузей економіки, планів заходів з реалізації державної політики з питань, що належать до її компетенції.
6. Міжвідомча робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами.
7. Посадовий склад Міжвідомчої робочої групи затверджується Кабінетом Міністрів України.
Міжвідомчу робочу групу очолює голова, який затверджує її персональний склад та вносить у разі потреби до нього зміни.
Головою Міжвідомчої робочої групи є Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки.
8. Формою роботи Міжвідомчої робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням її голови, але не рідше одного разу на місяць.
9. Засідання Міжвідомчої робочої групи проводить її голова, а в разі його відсутності - заступник голови чи за дорученням голови – інший член Міжвідомчої робочої групи.
Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Міжвідомчої робочої групи забезпечує її секретар.
Засідання Міжвідомчої робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її складу.
10. Міжвідомча робоча група на своїх засіданнях розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.
Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Міжвідомчої робочої групи. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Пропозиції та рекомендації Міжвідомчої робочої групи фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Міжвідомчої робочої групи та Кабінетові Міністрів України.
Член Міжвідомчої робочої групи, який не підтримує пропозиції та рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.
11. Пропозиції та рекомендації Міжвідомчої робочої групи можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого подає відповідний центральний орган виконавчої влади.
12. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Міжвідомчої робочої групи здійснює Мінекономіки.