НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
28.10.2021 № 1025
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
 16 листопада 2021 р.
за № 1502/37124

Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 липня 2021 року № 555

( Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1120 від 17.11.2021 (z1523-21) )
Відповідно до пунктів 8, 13 частини першої статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків", Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" (2258-19) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 липня 2021 року № 555 "Про затвердження Вимог до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 вересня 2021 року за № 1176/36798, такі зміни:
пункт 1 після слів "фондового ринку" доповнити словами "(далі - Вимоги)";
доповнити після пункту 2 пунктом 3 такого змісту:
"3. Дія Вимог поширюється на звіти суб'єктів аудиторської діяльності, складені після дати набрання чинності цим рішенням.".
У зв'язку з цим пункти 3 - 5 вважати відповідно пунктами 4 - 6.
2. Затвердити Зміни до Вимог до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 липня 2021 року № 555, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07 вересня 2021 року за № 1176/36798, що додаються.
3. Департаменту методології корпоративного управління, корпоративних фінансів, фінансових інструментів на ринках капіталу та організованих товарних ринків (Пересунько Д.) забезпечити:
подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Шаповала Ю.
Голова Комісії
Руслан МАГОМЕДОВ
Протокол засідання Комісії від 28 жовтня 2021 р. № 50
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку 
28 жовтня 2021 року № 1025 

Зміни

до Вимог до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

1. У розділі I:
1) абзац п'ятий пункту 2 викласти в такій редакції:
"компанією з управління активами у складі документів для внесення змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду (далі - ПІФ); для погодження проекту статуту корпоративного інвестиційного фонду (далі - КІФ) та реєстрації випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу КІФ; для реєстрації випуску акцій КІФ, що здійснюється з метою спільного інвестування, та проспекту емісії акцій КІФ; для реєстрації змін до проспекту емісії акцій КІФ та при розкритті річної інформації про результати діяльності ІСІ;";
2) пункт 3 викласти в такій редакції:
"3. Дія цих Вимог також поширюється на звіти суб'єктів аудиторської діяльності, які суб'єкти господарювання, нагляд за якими здійснює НКЦПФР, зобов'язані оприлюднювати на власній вебсторінці / власному вебсайті разом з річною фінансовою звітністю і проміжною фінансовою звітністю або річною консолідованою фінансовою звітністю і проміжною консолідованою фінансовою звітністю та розкривати шляхом, визначеним законодавством.";
3) у пункті 4:
слово та цифру "пункті 2" замінити словами та цифрами "пунктах 2 та 3";
після слова "огляду" доповнити словами "(далі - МСЗО)";
4) у пункті 7:
в абзаці першому слово та цифру "пункті 2" замінити словами та цифрами "пунктах 2 та 3";
абзац другий після слова "НКЦПФР" доповнити словом "/оприлюднений";
5) в абзаці другому пункту 8 слова "Міжнародними стандартами завдань з огляду" замінити словом "МСЗО";
6) у пункті 9 слова "У звіті суб'єкта аудиторської діяльності" замінити словами "В аудиторському звіті";
7) пункт 10 викласти в такій редакції:
"10. У звіті суб'єкта аудиторської діяльності додатково до інформації, передбаченої МСА, МСЗО та Законом про аудит, повинні зазначатися наступні відомості:
1) ідентифікаційний код юридичної особи суб'єкта аудиторської діяльності;
2) вебсторінка/вебсайт суб'єкта аудиторської діяльності.
3) дата та номер договору на проведення аудиту/огляду;
4) дата початку та дата закінчення проведення аудиту/огляду.".
2. У розділі II:
1) у пункті 2 глави 1:
у підпункті 2 слова "повинна бути висловлена думка" замінити словами "повинна(ен) бути висловлена(ий) думка/висновок";
підпункт 5 після слова "період" доповнити словами "(перший квартал, перше півріччя, дев'ять місяців та рік)";
2) у главі 2:
в абзаці першому пункту 1 слова "повинна бути висловлена думка" замінити словами та цифрами "додатково до вимог, наведених у пункті 2 глави 1 цього розділу, повинна(ен) бути висловлена(ий) думка/висновок";
( Абзац другий підпункту 2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1120 від 17.11.2021 (z1523-21) )
у пункті 2 слова "повинна бути висловлена думка" замінити словами "повинна(ен) бути висловлена(ий) думка/висновок";
доповнити главу 2 новим пунктом такого змісту:
"3. Якщо відповідними Ліцензійними умовами провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках передбачено, що у складі документів для отримання ліцензії не подається інформація про початковий капітал заявника та джерела його походження, то аудитором не висловлюється думка/висновок щодо інформації, передбаченої підпунктами 1 та 2 пункту 1 цієї глави. В такому випадку у розділі "Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів" звіту суб'єкта аудиторської діяльності, який подається до НКЦПФР заявником у складі документів для отримання ліцензії на провадження відповідного виду професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках, повинна бути висловлена думка / висновок аудитора щодо відповідності розміру регулятивного капіталу заявника мінімальному розміру регулятивного капіталу, встановленому НКЦПФР для того виду діяльності, на провадження якого заявником отримується ліцензія.";
3) в абзаці першому пункту 1 глави 3 слова "повинна бути висловлена думка" замінити словами та цифрами "додатково до вимог, наведених у пункті 2 глави 1 цього розділу, повинна(ен) бути висловлена(ий) думка/висновок";
( Підпункт 3 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1120 від 17.11.2021 (z1523-21) )
4) у главі 4:
у пункті 1:
в абзаці першому:
після слів "не є емітентами цінних паперів" доповнити словами "(далі - майбутні емітенти)";
слова "повинна бути висловлена думка" замінити словами та цифрами "додатково до вимог, наведених у пункті 2 глави 1 цього розділу, повинна(ен) бути висловлена(ий) думка/висновок";
( Абзац п'ятий підпункту 4 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1120 від 17.11.2021 (z1523-21) )
у підпункті 2 слова "аудиторському звіті" замінити словами "звіті суб'єкта аудиторської діяльності";
у підпункті 3 слова "аудиторському звіті" замінити словами "звіті суб'єкта аудиторської діяльності";
у підпункті 4 слова "аудиторському звіті" замінити словами "звіті суб'єкта аудиторської діяльності";
у підпункті 5 слова "аудиторському звіті" замінити словами "звіті суб'єкта аудиторської діяльності";
у підпункті 6:
слова "на найближчу звітну дату після дати" замінити словами "або майбутнього емітента на останню звітну дату, що передує даті";
після слів "(далі - сертифікати ФОН), опціонних сертифікатів" доповнити розділовим знаком ",";
слова "аудиторському звіті" замінити словами "звіті суб'єкта аудиторської діяльності";
слова ", якщо рішення про емісію прийняте у звітному періоді" виключити;
у підпункті 7:
після слова "емітента" доповнити словами "або майбутнього емітента";
слова "аудиторському звіті" замінити словами "звіті суб'єкта аудиторської діяльності";
у підпункті 8:
слова "на найближчу звітну дату після дати прийняття" замінити словами "емітента або майбутнього емітента на останню звітну дату, що передує даті прийняття ним";
слова "аудиторському звіті" замінити словами "звіті суб'єкта аудиторської діяльності";
слова ", якщо рішення про емісію прийняте у звітному періоді" виключити;
у підпункті 9:
слова "найближчу звітну дату після дати" замінити словами "останню звітну дату, що передує даті";
після слів "статутного капіталу" доповнити розділовим знаком ",";
слова "аудиторському звіті" замінити словами "звіті суб'єкта аудиторської діяльності";
слова ", якщо рішення про емісію прийняте у звітному періоді" виключити;
підпункт 10 викласти в такій редакції:
"10) інформації про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан юридичної особи, зокрема щодо:
відповідності розміру власного капіталу емітента або майбутнього емітента та відповідності стану та розміру іпотечного покриття іпотечних облігацій вимогам законодавства (наводиться в звіті суб'єкта аудиторської діяльності, який надається для реєстрації випуску, реєстрації випуску та затвердження проспекту іпотечних облігацій);
відповідності вимогам законодавства розміру власного капіталу емітента (наводиться в звіті суб'єкта аудиторської діяльності, який надається для реєстрації випуску, реєстрації випуску та затвердження проспекту корпоративних облігацій, сертифікатів ФОН, опціонних сертифікатів, акцій) або майбутнього емітента (наводиться в звіті суб'єкта аудиторської діяльності, який надається для реєстрації випуску, реєстрації випуску та затвердження проспекту корпоративних облігацій, сертифікатів ФОН, опціонних сертифікатів);";
( Абзац тридцятий підпункту 4 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1120 від 17.11.2021 (z1523-21) )
пункти 2 та 3 виключити.
У зв'язку з цим пункт 4 вважати пунктом 2;
5) у главі 5:
підпункт 1 пункту 3 після слова "управляє" доповнити словом "активами";
у пункті 4:
абзац перший викласти в такій редакції:
"4. У розділі "Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів" звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо діяльності ІСІ повинна(ен) бути висловлена(ий) думка/висновок аудитора щодо:";
підпункт 7 виключити.
У зв'язку з цим підпункти 8, 9 вважати відповідно підпунктами 7, 8;
пункт 5 викласти в такій редакції:
"5. У розділі "Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів" звіту щодо огляду, який подається до НКЦПФР у складі документів для погодження проекту статуту КІФ та реєстрації випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу КІФ, повинен бути висловлений висновок аудитора щодо:
1) відповідності дати, на яку складена фінансова звітність, даті прийняття зборами засновників рішення про створення КІФ;
2) спроможності засновника сплатити відповідні внески до статутного капіталу КІФ.";
пункт 6 виключити.
У зв'язку з цим пункт 7 вважати пунктом 6;
у пункті 6 слова "повинна бути висловлена думка" замінити словами "повинен бути висловлений висновок";
6) в абзаці першому пункту 3 глави 6 слова "повинна бути висловлена думка" замінити словами "повинна(ен) бути висловлена(ий) думка/висновок";
( Підпункт 6 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1120 від 17.11.2021 (z1523-21) )
7) у главі 8:
в абзаці першому пункту 1 слова "вимоги складання суб'єктом господарювання" замінити словами "законодавчо встановленої вимоги щодо складання";
доповнити главу 8 двома пунктами такого змісту:
( Абзац третій підпункту 7 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1120 від 17.11.2021 (z1523-21) )
"3. У розділі "Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів" аудиторського звіту емітента інфраструктурних облігацій повинні міститися підтверджені відомості про:
1) поточний стан реалізації інфраструктурного проекту;
2) обсяг коштів, залучених за рахунок розміщення інфраструктурних облігацій;
3) обсяг фактично використаних коштів для реалізації або фінансування інфраструктурного проекту.
4. У розділі "Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів" аудиторського звіту емітента зелених облігацій повинні міститися підтверджені відомості про:
1) поточний стан реалізації проекту екологічного спрямування;
2) обсяг коштів, залучених за рахунок емісії зелених облігацій;
3) обсяг фактично використаних коштів для реалізації або фінансування проекту екологічного спрямування.".
Директор департаменту методології корпоративного управління, корпоративних фінансів, фінансових інструментів на ринках капіталу та організованих товарних ринків
Дмитро ПЕРЕСУНЬКО