МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ
НАКАЗ
27.10.2021 № 275
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
 11 листопада 2021 р.
за № 1486/37108

Про затвердження Положення щодо впровадження в апараті Міністерства розвитку громад та територій України механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції"

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій України № 301 від 17.11.2021 (z1521-21) )
Відповідно до частини четвертої статті - 53 -1 Закону України "Про запобігання корупції", пункту 8 Положення про Міністерство розвитку громад та територій України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197 (197-2014-п) (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2019 року № 850 (850-2019-п) ), з метою впровадження в Міністерстві розвитку громад та територій України механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" (1700-18) НАКАЗУЮ:
( Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій України № 301 від 17.11.2021 (z1521-21) )
1. Затвердити Положення щодо впровадження в апараті Міністерства розвитку громад та територій України механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" (1700-18) , що додається.
2. Керівникам самостійних структурних підрозділів апарату Мінрегіону забезпечити ознайомлення з цим наказом працівників підрозділу.
3. Сектору з питань запобігання та виявлення корупції забезпечити:
1) надання необхідної методичної та практичної допомоги працівникам апарату Мінрегіону з питань, що стосуються повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень;
2) співпрацю з викривачами, здійснення заходів стосовно дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом України "Про запобігання корупції" (1700-18) .
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій України № 301 від 17.11.2021 (z1521-21) )
4. Сектору з питань запобігання та виявлення корупції (Бригас Г.) разом з Юридичним департаментом (Гуцул В.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В'ячеслава Негоду.
Міністр
Олексій ЧЕРНИШОВ
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства розвитку 
громад та територій України 
27 жовтня 2021 року № 275 

ПОЛОЖЕННЯ

щодо впровадження в апараті Міністерства розвитку громад та територій України механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції"

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено з метою впровадження в апараті Мінрегіону механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" (1700-18) (далі - Закон).
2. Мінрегіон заохочує викривачів та сприяє їм у повідомленні про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" (1700-18) .
3. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:
корупційні правопорушення - корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, інші порушення Закону України "Про запобігання корупції" (1700-18) ;
механізми заохочення та формування культури повідомлення - механізми заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;
повідомлення - повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;
уповноважений підрозділ - Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Мінрегіону.
Інші терміни вживаються у значенні, визначеному в Законі.
4. Особа не є викривачем, якщо повідомить інформацію, яка є загальновідомою, або відомості, зазначені у повідомленні, не містять фактичних даних.

II. Мета заохочення та формування культури повідомлення

Метою заохочення та формування культури повідомлення є сприяння працівникам апарату Мінрегіону у виявленні та повідомленні ними про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, вчинених іншими працівниками Мінрегіону.
Результатами формування культури повідомлення має стати запровадження нульової толерантності до корупції, чіткого розуміння сутності корупції, типових форм корупційних проявів та корупційних ситуацій, що можуть виникати у повсякденній роботі, формування у працівників знань щодо принципів і механізмів запобігання корупції, вмінь та навичок застосування цих знань на практиці, повідомлення працівниками про всі можливі факти корупційних проявів, повага до викривачів як сталої норми та частини корпоративної культури (етичної поведінки).

III. Правова основа механізмів заохочення та формування культури повідомлення

1. Правову основу формування та функціонування механізму заохочення та формування культури повідомлення становлять Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції (стаття 33), Кримінальна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією (стаття 22), Цивільна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією (стаття 9), Закон.
2. Мінрегіон забезпечує викривачам умови для здійснення повідомлення шляхом впровадження механізмів заохочення та формування культури повідомлення (пункт 1 частини четвертої статті 53 -1 Закону).

IV. Форми заохочення та формування культури повідомлення

1. Механізми заохочення повідомлення реалізуються у таких формах:
затвердження локальних актів, які визначають форми заохочення, організаційні засади функціонування механізму заохочення;
( Абзац другий пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій України № 301 від 17.11.2021 (z1521-21) )
надання методичної допомоги та консультацій щодо здійснення повідомлення;
впровадження морального та матеріального заохочення викривачів.
Моральне стимулювання може здійснюватися шляхом застосування заходів заохочення, передбачених чинним законодавством та наказами Мінрегіону, без розкриття у внутрішньому документі (наказі) про застосування заходу заохочення дійсних підстав заохочення, за винятком випадків, коли викривач надав письмову згоду на розкриття інформації про його особу.
Моральне заохочення ґрунтується на особистій заінтересованості викривача у визнанні його ролі у викритті корупції, високої оцінки його вчинку та заслуг у колективі.
Матеріальне заохочення (винагорода) в межах чинного законодавства можливе, але за дотримання таких умов:
повідомлення скеровано викривачем добровільно;
виплата заохочення не спричинить розкриття особи викривача.
Термін "добровільно" означає те, що особа прийняла рішення без впливу зовнішніх факторів, а саме без проведення стосовно заявника внутрішньої перевірки чи службового розслідування.
( Абзац десятий пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій України № 301 від 17.11.2021 (z1521-21) )
2. Механізми формування культури реалізуються у таких формах:
затвердження локальних актів щодо етичної поведінки, зокрема формування поваги до викривачів як відповідальних громадян;
( Абзац другий пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій України № 301 від 17.11.2021 (z1521-21) )
проведення внутрішніх навчань з питань формування культури повідомлення;
систематичне здійснення просвітницьких заходів.

V. Організаційні засади щодо функціонування механізму заохочення та формування культури повідомлення

1. Організаційне забезпечення функціонування механізму заохочення та формування культури повідомлення здійснює уповноважений підрозділ.
2. Уповноважений підрозділ вживає заходів щодо захисту працівників Мінрегіону, які є викривачами. Керівник уповноваженого підрозділу є відповідальним за реалізацію повноважень із захисту викривачів.
3. Уповноважений підрозділ здійснює заходи заохочення та формування культури повідомлень шляхом:
послідовної та систематичної роботи щодо запобігання корупції в Мінрегіоні;
ефективної організації роботи внутрішніх каналів повідомлення;
якісного, своєчасного, об'єктивного та неупередженого розгляду повідомлень, що надійшли до Мінрегіону, реагування на кожне обґрунтоване повідомлення;
невідворотності відповідальності у разі виявлення порушень;
постійної взаємодії з викривачем та інформування його про стан та результати розгляду повідомлення, забезпечення конфіденційності при взаємодії із викривачами;
негайного реагування на всі негативні заходи впливу або загрозу їх застосування щодо викривачів;
надання методичної допомоги, консультацій, проведення внутрішніх навчань щодо здійснення повідомлень та захисту викривачів;
розміщення на офіційному вебсайті та внутрішньому порталі Мінрегіону інформації про внутрішні канали для повідомлень;
проведення не менше ніж один раз на рік навчальних заходів щодо формування культури викривання та поваги до викривачів.
4. Працівники уповноваженого підрозділу мають систематично (за можливості - не рідше одного разу на рік) проходити навчання щодо захисту прав викривачів.
5. З метою заохочення та формування культури повідомлення уповноважений підрозділ розробляє:
пам'ятки для працівників апарату Мінрегіону щодо шляхів повідомлень про корупцію, правового статусу, прав та гарантій захисту викривача, шляхів отримання викривачем безоплатної правової допомоги, з якою ознайомлює працівників апарату Мінрегіону та осіб, що претендують на зайняття посад в апараті Мінрегіону;
правила етичної поведінки працівників апарату Міністерства розвитку громад та територій України;
( Абзац четвертий пункту 5 розділу V виключено згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій України № 301 від 17.11.2021 (z1521-21) )
план роботи уповноваженого підрозділу із зазначенням конкретних заходів, строків їх виконання та відповідальних виконавців.
6. Працівник апарату Мінрегіону, якому стала відома інформація про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, вчинених іншим працівником Мінрегіону, може повідомити про це безпосереднього керівника або керівника державної служби Мінрегіону, та/або уповноважений підрозділ, та/або спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.
7. Керівник державної служби Мінрегіону організовує та контролює роботу щодо формування культури повідомлення про корупцію та забезпечення функціонування механізму заохочення викривачів.

VI. Права та гарантії захисту викривачів

1. Права викривача виникають з моменту повідомлення інформації про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.
2. Викривач має право:
бути повідомленим про свої права та обов'язки, передбачені Законом;
подавати докази на підтвердження свого повідомлення;
отримувати від Мінрегіону підтвердження прийняття і реєстрації повідомлення;
давати пояснення, свідчення або відмовитися їх давати;
на безоплатну правову допомогу у зв'язку із захистом прав викривача;
на конфіденційність;
повідомляти про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону без зазначення відомостей про себе (анонімно);
у разі загрози життю і здоров'ю на забезпечення безпеки щодо себе та близьких осіб, майна та житла або на відмову від таких заходів;
на відшкодування витрат у зв'язку із захистом прав викривачів, витрат на адвоката у зв'язку із захистом прав особи як викривача, витрат на судовий збір;
на винагороду у визначених законом випадках;
на отримання психологічної допомоги;
на звільнення від юридичної відповідальності у визначених законом випадках;
отримувати інформацію про стан та результати розгляду, перевірки та/або розслідування за фактом повідомлення ним інформації.
3. Права та гарантії захисту викривачів поширюються на близьких осіб викривача.
4. Повідомлення є конфіденційним, навіть якщо особа не є викривачем в розумінні норм Закону.
5. Розкриття (розголошення) інформації про викривача заборонено, крім випадків, встановлених законом. Мінрегіон зобов'язаний перевіряти кожен факт розкриття (розголошення) конфіденційної інформації про особу, що здійснила повідомлення, та вжити заходів щодо притягнення до відповідальності винних осіб.

VII. Проведення аналізу функціонування механізмів заохочення та формування культури повідомлення

1. Мінрегіон щорічно проводить аналіз впровадження заходів, спрямованих на заохочення та формування культури повідомлення.
2. При проведенні аналізу функціонування механізмів заохочення та формування культури повідомлення застосовуються такі індикатори:
кількість просвітницьких заходів, спрямованих на формування поваги до викривачів;
кількість працівників, що пройшли навчання;
кількість методичних та просвітницьких матеріалів;
кількість звернень щодо порушення прав викривачів через здійснене повідомлення;
кількість повідомлень від викривачів;
кількість та види застосованих заохочень.
( Абзац сьомий пункту 2 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій України № 301 від 17.11.2021 (z1521-21) )
3. Аналіз здійснює уповноважений підрозділ. Про результати аналізу інформується Міністр розвитку громад та територій України та керівник державної служби Мінрегіону.
В. о. завідувача Сектору з питань запобігання та виявлення корупції
Галина БРИГАС