КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 9 грудня 2021 р. № 1301
Київ

Про внесення змін до Порядку надання та визначення розміру грошової допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій та розміру грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до Порядку надання та визначення розміру грошової допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій та розміру грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації (947-2013-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 р. № 947 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 3, ст. 66; 2020 р., № 73, ст. 2304), зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 4 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності через три місяці з дня опублікування цієї постанови.
Прем'єр-міністр України
Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів Українивід
9 грудня 2021 р. № 1301

ЗМІНИ,

що вносяться до Порядку надання та визначення розміру грошової допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій та розміру грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації

( Див. текст (947-2013-п) )
1. Пункт 2 після слів "внаслідок надзвичайної ситуації" доповнити словами ", або проведення робіт з ліквідації її наслідків".
2. Доповнити Порядок (947-2013-п) пунктом 3-1 такого змісту:
"3-1. Особи, житло яких було зруйноване, але на дату обстеження є повністю або частково відбудованим, мають право на отримання грошової компенсації, крім випадку, якщо те ж саме зруйноване житло було повністю відновлене за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів або за кошти суб’єктів господарювання.".
3. Пункт 4 після слів "затверджують списки постраждалих на відповідній території" доповнити словами ", збирають інформацію, необхідну для прийняття рішень щодо надання або відмови в наданні грошової компенсації".
4. Пункт 6 викласти в такій редакції:
"6. Комісія утворюється в Донецькій та Луганській областях Донецькою та Луганською облдержадміністраціями. Рішення про утворення комісії, затвердження її складу та положення про неї (в тому числі внесення змін до них) погоджується з Мінреінтеграції шляхом надсилання відповідного листа.".
5. Абзац другий пункту 7 викласти в такій редакції:
"До складу комісії можуть також входити представники інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а в разі їх відсутності - військово-цивільних адміністрацій, а також до п’яти представників громадських об’єднань та неприбуткових організацій, які сприяють реалізації прав постраждалих на отримання грошової компенсації (за їх згодою). Включення до складу комісії представників громадських об’єднань та неприбуткових організацій здійснюється на підставі поданої пропозиції на включення до складу комісії такого об’єднання чи організації, що розглядається відповідно Донецькою або Луганською облдержадміністрацією не довше ніж 30 днів з дня її реєстрації.".
6. Підпункти 2 і 3 пункту 8 після слів "власниками житла, яке" доповнити словом "було";
7. У пункті 12:
1) в абзаці другому слова "представники Збройних Сил" замінити словами "Командувачем об’єднаних сил представники";
2) доповнити пункт абзацами такого змісту:
"Представники громадських об’єднань та неприбуткових організацій також можуть за бажанням долучитися до роботи комісій з обстеження як спостерігач. Для цього відповідні об’єднання чи організації надсилають письмове повідомлення про такий намір відповідним органам місцевого самоврядування, а у разі їх відсутності - військово-цивільним адміністраціям населених пунктів, яке розглядається не довше ніж десять робочих днів з дня його реєстрації.
Спостерігачі, долучені до роботи комісій з обстеження, мають право:
1) одержувати інформацію про час та місце проведення обстежень;
2) бути присутніми під час обстеження та/або складання акта обстеження житла, зруйнованого (пошкодженого) внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації (далі - акт обстеження);
3) ознайомлюватися з актом обстеження та матеріалами, що додаються до акта обстеження та на підставі яких його складено;
4) за згодою заявника або його законного представника, або представника, який діє на підставі нотаріально посвідченої довіреності (далі - представник), здійснювати фото-, аудіо- та відеозйомку під час проведення обстеження та складання акта.".
8. Пункт 13 викласти в такій редакції:
"13. За результатами обстеження комісія з обстеження складає акт обстеження за формою згідно з додатком 1 у двох примірниках, один з яких надається заявнику або його представнику. В акті обстеження зазначається висновок про технічний стан житла на момент його обстеження: "зруйноване", "пошкоджене", "було зруйноване, але на момент обстеження є повністю відбудованим" або "було зруйноване, але на момент обстеження є частково відбудованим". У разі коли житло пошкоджене, зазначається його придатність до проживання: придатне чи непридатне для проживання.
Комісія з обстеження зазначає в акті обстеження, що житло було зруйноване, але на момент обстеження є повністю або частково відбудованим, лише у випадку, якщо наявні документи (матеріали) дають можливість однозначно прийти до висновку, що житло було зруйноване саме внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації.
У разі незгоди із висновком комісії з обстеження заявник має право на повторне обстеження (перегляд висновку) комісією в строки, встановлені цим Порядком, з обов’язковим залученням відповідного фахівця проектної або науково-дослідної організації, або іншого суб’єкта господарювання, який має право на здійснення будівельно-технічної експертизи та/або технічної інвентаризації, та/або експертного обстеження об’єктів нерухомого майна за вибором та за кошти заявника.".
9. Доповнити Порядок (947-2013-п) пунктом 13-1 такого змісту:
"13-1. Під час проведення обстеження житла, яке на момент обстеження залишається зруйнованим, та складання акта обстеження такого житла, комісія з обстеження може враховувати фото- та відеоматеріали, в яких зафіксовано факт руйнування житла, попередні акти обстеження, довідки, експертні висновки чи звіти, акти про пожежу, витяги з Єдиного реєстру досудових розслідувань та інші документи відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування чи суб’єктів господарювання, що складені в межах їх повноважень, а також дані, що містяться в офіційних доповідях (повідомленнях) Верховного Комісара Організації Об’єднаних Націй з прав людини, Організації з безпеки та співробітництва в Європі, Міжнародного Комітету Червоного Хреста, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, розміщені на веб-сайтах зазначених організацій.
Під час проведення обстеження житла, яке на момент обстеження є повністю або частково відбудованим, та складання акта обстеження такого житла комісія з обстеження зобов’язана враховувати наявні попередні акти обстеження, довідки, експертні висновки чи звіти, акти про пожежу, витяги з Єдиного реєстру досудових розслідувань та інші документи відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування чи суб’єктів господарювання, що складені в межах їх повноважень, а також може враховувати фото- та відеоматеріали, в яких зафіксовано факт руйнування житла та дані, що містяться в офіційних доповідях (повідомленнях) Верховного Комісара Організації Об’єднаних Націй з прав людини, Організації з безпеки та співробітництва в Європі, Міжнародного Комітету Червоного Хреста, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, розміщені на веб-сайтах зазначених організацій.
У разі коли житло було зруйноване, але на дату обстеження є повністю або частково відбудованим, органи місцевого самоврядування, а в разі їх відсутності - військово-цивільні адміністрації населених пунктів протягом 30 робочих днів з дня прийняття рішення про проведення обстеження житла, але в будь-якому разі не пізніше дати такого обстеження перевіряють, чи наявні в них матеріали зазначені в цьому пункті, а також за потреби надсилають запити для з’ясування таких обставин до органів державної влади, місцевого самоврядування, неприбуткових організацій та суб’єктів господарювання.".
10. У пункті 14:
1) абзац перший викласти в такій редакції:
"14. Заявник або його представник мають право долучатися до роботи комісії з обстеження під час обстеження та складання акта обстеження, підписувати його, надавати пояснення, окрему думку, додавати інші документи та/або інформацію, які заявник або його представник вважають за необхідне додати, здійснювати фото- та відеофіксацію обстеження житла.";
2) доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Заявник або його представник під час обстеження житла та складання акта обстеження мають право надати комісії з обстеження експертні висновки, звіти або інші документи фахівців проектних і науково-дослідних організацій та інших суб’єктів господарювання, які мають право на здійснення будівельно-технічної експертизи та/або технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна. Такі документи є обов’язковими для врахування комісією з обстеження під час складання акта обстеження.".
11. Пункт 15 викласти в такій редакції:
"15. У разі наявності обмежень у перебуванні та переміщенні осіб на території населених пунктів, в яких розташоване житло, необхідне для обстеження, встановлених наказом Командувача об’єднаних сил, комісія з обстеження проводить обстеження житла на підставі письмового дозволу Командувача об’єднаних сил. У разі відмови Командувача об’єднаних сил надати такий дозвіл протягом десяти робочих днів з дня відповідного звернення комісія з обстеження може скласти акт обстеження на підставі фото- та відеоматеріалів, наданих уповноваженими Командувачем об’єднаних сил представниками. З метою отримання відповідних матеріалів комісія з обстеження звертається до командування операції Об’єднаних сил із запитом на здійснення фото- та відеофіксації житла уповноваженим Командувачем об’єднаних сил представником та надання комісії з обстеження відповідних матеріалів. У такому випадку акт обстеження може бути складений лише у разі, коли надані матеріали підтверджують факт руйнації житла внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації.
Строк проведення обстеження, визначений цим Порядком, припиняється до дня отримання відповідного дозволу Командувача об’єднаних сил або зняття встановлених обмежень, або отримання фото- та відеоматеріалів від уповноваженого Командувачем об’єднаних сил представника, достатніх для складення акта обстеження відповідно до положень цього пункту.".
12. У пункті 16:
1) в абзаці першому слово "постраждалі" замінити словами "заявники або їх представники";
2) підпункт 1 після слів "агресією Російської Федерації" доповнити словами "та виплату грошової компенсації";
3) у підпункті 3 слово "постраждалим" замінити словом "заявником", а слова "(крім іноземців та осіб без громадянства)" - виключити;
4) підпункт 4 викласти в такій редакції:
"4) інформацію (інформаційну довідку або копію витягу) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно або нотаріально завірені копії документів, що підтверджують наявність права власності у заявника на житло на момент подання заяви про проведення обстеження житла та виплату грошової компенсації.";
5) доповнити пункт абзацами такого змісту:
"Органами місцевого самоврядування, а у разі їх відсутності - відповідними військово-цивільними адміністраціями населених пунктів здійснюється перевірка поданої інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно шляхом доступу до нього в порядку, визначеному Законом України (1952-15) "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".
Заява та документи, передбачені цим пунктом, подаються у порядку, визначеному Законом України (5203-17) "Про адміністративні послуги" (в електронній формі - за технічної можливості).".
13. Абзац перший пункту 17 викласти в такій редакції:
"17. Органи місцевого самоврядування, а у разі їх відсутності - військово-цивільні адміністрації населених пунктів приймають протягом п’яти календарних днів з дня надходження заяви за формою згідно з додатком 2 рішення про проведення обстеження житла або надають заявнику або його представнику можливість усунути недоліки в поданих документах та приймають протягом п’яти календарних днів з дня надходження доопрацьованих документів рішення про проведення обстеження житла, про що повідомляють заявника або його представника зворотними каналами зв’язку, що зазначені у заяві.".
14. Пункт 18 викласти в такій редакції:
"18. Органи місцевого самоврядування, а у разі їх відсутності - військово-цивільні адміністрації населених пунктів протягом трьох робочих днів з дня проведення обстеження житла безоплатно та за наявності в акті обстеження висновку щодо його руйнації (пошкодження) видають заявнику або його представнику довідку про визнання особи постраждалою внаслідок надзвичайної ситуації за формою згідно з додатком 3.".
15. Пункт 19 виключити.
16. У пункті 20:
1) абзац перший викласти в такій редакції:
"20. У разі подання заявником або його представником неповного пакета документів, необхідних для проведення обстеження житла та отримання грошової компенсації, визначених у цьому Порядку, або наявності в поданих документах технічних помилок чи інших недоліків органи місцевого самоврядування, а у разі їх відсутності - військово-цивільні адміністрації населених пунктів надають можливість заявнику або його представнику протягом десяти календарних днів з дня повідомлення про виявлення такого факту надати відсутні документи або усунути відповідні недоліки. У разі неусунення недоліків в установлений строк всі документи повертаються заявнику або його представнику.";
2) доповнити пункт абзацом такого змісту:
"У разі коли житло було зруйноване, але на дату обстеження є повністю або частково відбудованим, органи місцевого самоврядування, а у разі їх відсутності - військово-цивільні адміністрації населених пунктів протягом трьох робочих днів з дня обстеження такого житла перевіряють, чи наявна у них інформація про випадки, зазначені у пункті 3-1 цього Порядку. У разі відсутності такої інформації органи місцевого самоврядування, а у разі їх відсутності - військово-цивільні адміністрації населених пунктів протягом п’яти робочих днів з дня обстеження такого житла надсилають запити на отримання інформації про обставини, зазначені у пункті 3-1 цього Порядку, до райдержадміністрацій, облдержадміністрацій, а також за потреби до інших органів державної влади для з’ясування таких обставин.".
17. У пункті 21:
1) абзац перший викласти в такій редакції:
"21. Органи місцевого самоврядування, а у разі їх відсутності - військово-цивільні адміністрації населених пунктів формують та затверджують щомісяця до 5 числа списки постраждалих, житло яких зруйноване внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації, та надсилають їх разом з усіма наданими постраждалими або їх представниками документами, передбаченими пунктом 16 цього Порядку, копіями складених актів обстеження за формою згідно з додатком 1 та копіями виданих довідок про визнання особи постраждалою внаслідок надзвичайної ситуації за формою згідно з додатком 3 до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення Донецької та Луганської облдержадміністрацій (далі - регіональні органи соціального захисту населення) за встановленою формою подання, що затверджується Мінреінтеграції, для подальшого їх внесення на розгляд комісій.";
2) доповнити пункт абзацом такого змісту:
"У разі коли житло було зруйноване, але на дату обстеження є повністю або частково відбудованим, органи місцевого самоврядування, а в разі їх відсутності - військово-цивільні адміністрації населених пунктів додатково подають інформацію про наявність чи відсутність у них даних щодо обставин, зазначених у пункті 3-1 цього Порядку, а також додають документи, що підтверджують наявність чи відсутність таких обставин, отримані від райдержадміністрацій, облдержадміністрацій та в разі наявності від інших органів державної влади.".
18. У пункті 22:
1) у першому реченні абзацу першого слова "десяти робочих днів з моменту" замінити цифрами і словами "15 робочих днів з дня";
2) абзац другий після слів і цифр "на 30 календарних днів" доповнити словами ", із поверненням у разі необхідності органам місцевого самоврядування, а у разі їх відсутності - військово-цивільним адміністраціям населених пунктів відповідних документів на доопрацювання з метою виправлення технічних та інших помилок".
19. У пункті 25:
1) підпункт 2 викласти в такій редакції:
"2) повторного подання заяви постраждалим, якому раніше було виплачено грошову компенсацію щодо того ж самого зруйнованого житла (крім виплати грошової компенсації за частину того ж самого зруйнованого житла) або який був раніше включений у подання до Мінреінтеграції щодо того ж самого зруйнованого житла (крім включення в подання до Мінреінтеграції щодо частини того ж самого зруйнованого житла);";
2) доповнити пункт підпунктами 4-7 такого змісту:
"4) встановлення обставин, що свідчать про наявність рішення суду, що набрало законної сили, яким повністю або частково задоволено позовні вимоги щодо стягнення за рахунок держави грошових коштів як компенсації (відшкодування шкоди) за те ж саме зруйноване житло, у сукупному розмірі більшому або такому ж, що передбачений цим Порядком;
5) встановлення обставин, що свідчать про виплату Казначейством грошових коштів на виконання рішення суду про стягнення за рахунок держави грошових коштів як компенсації (відшкодування шкоди) за те ж саме зруйноване житло, у сукупному розмірі більшому або такому ж, що передбачений цим Порядком;
6) встановлення обставин, що свідчать про здійснення заходів соціального захисту у формі забезпечення житлом за те ж саме зруйноване житло, а саме будівництва або закупівлі квартири (житлового будинку) місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання;
7) щодо житла, яке було зруйноване, але на дату обстеження є повністю або частково відбудованим - у разі встановлення обставин, що свідчать про відновлення того ж самого зруйнованого житла за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів, або за кошти суб’єктів господарювання, у сукупному розмірі більшому або такому ж, який передбачений цим Порядком.".
20. Доповнити Порядок (947-2013-п) пунктом 26-1 і 26-2 такого змісту:
"26-1. З метою отримання грошової компенсації постраждалі або їх представники після прийняття комісією рішення про надання грошової компенсації та включення постраждалого в узагальнений список постраждалих додатково подають органам місцевого самоврядування, а в разі їх відсутності - військово-цивільним адміністраціям населених пунктів інформаційну довідку (витяг) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про припинення права власності на житло у зв’язку з його знищенням, яка видається в установленому порядку. Зазначена вимога не застосовується до постраждалих, житло яких було зруйноване, але на дату обстеження є повністю або частково відбудованим.
Органами місцевого самоврядування, а у разі їх відсутності - відповідними військово-цивільними адміністраціями населених пунктів здійснюється перевірка поданої інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно шляхом доступу до нього в порядку, визначеному Законом України (1952-15) "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".
26-2. Органи місцевого самоврядування, а у разі їх відсутності - військово-цивільні адміністрації населених пунктів щомісяця до 5 числа надсилають Донецькій та Луганській облдержадміністраціям отримані від постраждалих або їх представників документи, що засвідчують припинення права власності на житло у зв’язку з його знищенням.".
21. Пункт 27 і 28 викласти в такій редакції:
"27. За результатами прийнятих комісією рішень та на підставі отриманих документів, що засвідчують припинення права власності на житло у зв’язку з його знищенням (щодо житла, яке було зруйноване, але на дату обстеження є повністю або частково відбудованим лише на підставі прийнятих комісію рішень), регіональні органи соціального захисту населення щомісяця до 10 числа затверджують подання за формою, встановленою Мінреінтеграції, в якому зазначається узагальнений список постраждалих, обсяг необхідних коштів, інформація про припинення права власності на зруйноване житло, інша інформація, на підставі якої прийнято рішення, яке надсилається на погодження до Мінреінтеграції у двох примірниках, один з яких залишається у Мінреінтеграції. До відповідного подання додаються всі документи, надані відповідно до вимог пунктів 21 та 26-2 цього Порядку.
28. Мінреінтеграції відповідно до обсягу бюджетних коштів на відповідний рік на підставі отриманого та погодженого подання від регіональних органів соціального захисту населення здійснює розподіл бюджетних коштів пропорційно кількості постраждалих за областями, яким у порядку черговості відповідно до дати подання заяв, передбачених пунктом 16 цього Порядку, виплачується грошова компенсація. У разі наявності заяв, поданих в один день, пріоритетність надається постраждалим, житло яких було зруйноване, але на дату проведення обстеження не є повністю або частково відбудованим. У разі наявності заяв, поданих в один день особами, житло яких є зруйнованим на дату проведення обстеження, пріоритетність надається постраждалим, які раніше зареєстрували припинення права власності на житло у зв’язку з його знищенням. У разі наявності заяв, поданих в один день особами, житло яких було зруйноване, але на дату проведення обстеження є повністю або частково відбудованим, пріоритетність надається постраждалим, житло яких було відбудоване пізніше.".
22. У пункті 29:
1) у першому реченні абзацу другого слова "документи можуть подаватися через такий центр" замінити словами і цифрами "заява та документи, передбачені пунктом 16, можуть подаватися через такий центр та прийматися адміністраторами центру надання адміністративних послуг з формуванням електронної справи";
2) доповнити пункт абзацом такого змісту:
"За наявності електронної інформаційної взаємодії органу місцевого самоврядування або військово-цивільної адміністрації з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями, у володінні яких перебувають документи або інформація, необхідні для надання послуги, такі документи або інформація заявником не подаються.".
23. Пункт 32 доповнити абзацами такого змісту:
"У разі виплати Казначейством коштів для виконання рішення суду про надання компенсації (відшкодування шкоди) за те ж саме зруйноване житло граничний розмір грошової компенсації, визначений цим пунктом, зменшується на сукупний розмір раніше отриманих коштів.
У разі часткового відновлення житла, яке було зруйноване, але на дату обстеження є повністю або частково відбудованим, за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів, або за кошти суб’єктів господарювання граничний розмір грошової компенсації, визначений цим пунктом, зменшується на сукупний розмір витрат державного або місцевого бюджетів на таке відновлення.".
24. Пункт 36 викласти в такій редакції:
"36. Грошова допомога та компенсація є одноразовими. Повторна виплата коштів за один об’єкт житла (крім виплати грошової компенсації за частину того ж самого зруйнованого житла) не допускається.".
25. Доповнити Порядок (947-2013-п) пунктом 39-1 такого змісту:
"39-1. Мінреінтеграції, Донецька та Луганська облдержадміністрації, а також органи місцевого самоврядування, а в разі їх відсутності - військово-цивільні адміністрації населених пунктів забезпечують інформування населення стосовно порядку отримання грошової компенсації, в тому числі шляхом розміщення інформації на офіційних веб-сайтах відповідних органів, сторінках у соціальних мережах, розміщення оголошень та інформаційних матеріалів на інформаційних дошках або у будь-які інші можливі способи.".
26. У додатках до Порядку:
1) додаток 1 викласти в такій редакції:
"Додаток 1
до Порядку
АКТ
обстеження житла, зруйнованого (пошкодженого) внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації ";
( Див. текст (1301-2021-пF109) )
2) додаток 2 викласти в такій редакції:
"Додаток 2
до Порядку
ЗАЯВА
про проведення обстеження житла, зруйнованого внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації, та виплату грошової компенсації ".
( Див. текст (1301-2021-пF110) )