КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 15 грудня 2021 р. № 1333 Київ

Про внесення змін до Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом (352-2002-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 р. № 352 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 13, ст. 656; 2021 р., № 16, ст. 618), зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України
Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 грудня 2021 р. № 1333

ЗМІНИ,

що вносяться до Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом

( Див. текст (352-2002-п) )
1. Абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:
"механізм реалізації повноважень та взаємодію між державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від підпорядкування і форми власності, органами військового управління та посадовими особами районних (об’єднаних районних), міських (районних у містах, об’єднаних міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (далі - районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки), територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя (далі - обласні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки) з підготовки громадян до військової служби, приписки їх до призовних дільниць, особливості ведення військового обліку призовників, підготовки та проведення призову громадян України (далі - громадяни) на строкову військову службу;".
2. У пункті 16 слова "Військові комісари" замінити словами "Керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки".
3. Абзац другий пункту 17 після слів "директив Міноборони" доповнити словами ", Головнокомандувача Збройних Сил".
4. В абзаці другому пункту 18 слова ", на які покладено завдання з ведення персонально-первинного обліку призовників" виключити.
5. У пункті 20 слова "військові комісари" замінити словами "керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки".
6. У пункті 21:
1) в абзаці третьому:
у першому реченні слова "районного (міського) військового комісара" замінити словами "керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки";
у другому реченні слова ", власників будинків" виключити;
2) в абзаці четвертому слова "районного (міського) військового комісара" замінити словами "керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки", а слова ", власникам будинків" виключити;
3) абзац п’ятий викласти в такій редакції:
"Особи (зокрема особи з інвалідністю та діти з інвалідністю), які мають тяжкі захворювання та позбавлені можливості вільного пересування до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, не викликаються. Перелік захворювань і випадків, коли особа позбавлена можливості вільного пересування, внаслідок яких вона не викликається до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, затверджується Міноборони за погодженням із МОЗ.";
4) доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Комісія з питань приписки ухвалює рішення щодо таких осіб на підставі документів, отриманих територіальним центром комплектування та соціальної підтримки від закладів охорони здоров’я (лікарів з надання первинної медичної допомоги, з яким підписано декларацію, структурних підрозділів соціального захисту населення райдержадміністрацій (органів місцевого самоврядування) та інших державних органів, а також підприємств, установ, організацій незалежно від підпорядкування і форми власності.".
7. У пункті 22:
1) абзац третій після слова "призову" доповнити словом "(приписки)";
2) доповнити пункт абзацом такого змісту:
"наявність тяжкого захворювання та відсутність можливості вільного пересування, які виникли під час призову (приписки), що стало перешкодою своєчасному прибуттю.".
8. У пункті 27:
1) в абзаці десятому слова "районного (міського) військового комісара" замінити словами "керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки";
2) в абзаці одинадцятому:
у першому реченні слова "військовий комісар" замінити словами "керівник районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки";
у другому реченні слова "в разі потреби разом з органами Національної поліції вживаються заходи для їх виклику чи розшуку" замінити словами "вживаються заходи для їх повторного виклику".
9. У другому реченні абзацу четвертого пункту 28 слова "військовий комісар (відповідальна посадова особа районного (міського) військового комісаріату" замінити словами "керівник районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (відповідальна посадова особа районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки)".
10. У пункті 31:
1) в абзаці другому слова ", власників будинків" виключити;
2) в абзаці четвертому:
слова "районному (міському) військовому комісару" замінити словами "керівнику територіального центру комплектування та соціальної підтримки";
слова "та органами Національної поліції вживають заходів для їх виклику чи розшуку" замінити словами "вживають заходів для їх повторного виклику";
3) в абзаці тринадцятому слово "розшукано" замінити словом "виявлено".
11. У пункті 33:
1) у другому реченні абзацу п’ятнадцятого слова "районного (міського) військового комісара" замінити словами "керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки";
2) у третьому реченні абзацу шістнадцятого слово "розшуку" замінити словами "доставки до територіального центру комплектування та соціальної підтримки".
12. У другому реченні абзацу дванадцятого пункту 38 слова "районного (міського) військового комісара" замінити словами "керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки".
13. У першому і другому реченнях пункту 41 слово "розшуку" замінити словами "уточнення місцезнаходження".
14. Пункт 43 викласти в такій редакції:
"43. За порушення призовниками правил військового обліку, зіпсуття військово-облікових документів чи втрату їх з необережності керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки мають право розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення згідно із законом.".
15. В абзаці третьому пункту 46 слова "районного (міського) військового комісара" замінити словами "керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки".
16. В абзаці першому пункту 51 слова "Генерального штабу" замінити словом "Головнокомандувача".
17. Абзац сьомий пункту 54 після слів "директив Міноборони" доповнити словами ", Головнокомандувача Збройних Сил".
18. У пункті 55 слова "управителями багатоквартирних будинків" виключити.
19. У пункті 56:
1) у другому реченні абзацу другого слова ", управителів багатоквартирних будинків, власників будинків" виключити;
2) в абзаці третьому слова "районного (міського) військового комісара" замінити словами "керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки", а слова ", управителям багатоквартирних будинків, власникам будинків" виключити.
20. У пункті 60:
1) в абзаці першому слова "і розшуку" виключити;
2) абзаци третій - п’ятий викласти в такій редакції:
"Про всі випадки неприбуття призовників для проходження районної (міської) призовної комісії без поважних причин керівники районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки надсилають органам Національної поліції повідомлення за формою, визначеною додатком 13 до Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних (921-2016-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 921, для доставки їх до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для розгляду справи про адміністративне правопорушення за порушення правил військового обліку.
Органи Національної поліції в установленому законом порядку зобов’язані за зверненням територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки доставляти до таких територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Документи про порушення призовниками правил військового обліку зберігаються в їх особових справах. Якщо в діях призовників є ознаки ухилення від призову на строкову військову службу, за рішенням призовної комісії на них оформляються та надсилаються відповідним правоохоронним органам такі документи:";
3) в абзаці тринадцятому слова "заходи за ухилення від явки в районний (міський) військовий комісаріат" замінити словами "заходи за порушення правил військового обліку";
4) в абзаці п’ятнадцятому слова "районного (міського) військового комісаріату" замінити словами "керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки".
21. В абзаці п’ятому пункту 64 слова "районному (міському) військовому комісаріату" замінити словами "керівнику районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки".
22. В абзаці першому пункту 67 слова "Генерального штабу Збройних Сил та директив Генерального штабу Збройних Сил" замінити словами "наказів і директив Головнокомандувача Збройних Сил та Генерального штабу Збройних Сил".
23. У першому реченні абзацу одинадцятого пункту 75 слова "військового комісара" замінити словами "керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки".
24. Пункт 78 доповнити абзацами такого змісту:
"Призовники з числа працівників Державного бюро розслідувань подають до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки лист Директора Державного бюро розслідувань (директора відповідного територіального управління Державного бюро розслідувань) щодо призначення на посаду працівників Державного бюро розслідувань.
Призовники з числа співробітників Служби судової охорони подають до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки засвідчений витяг із наказу щодо призначення на посаду співробітників Служби судової охорони.".
25. В абзаці четвертому пункту 97 слова "наказами та директивами Генерального штабу Збройних Сил" замінити словами "наказами і директивами Головнокомандувача Збройних Сил, Генерального штабу Збройних Сил".
26. В абзацах першому і другому пункту 114 слова "військового комісара" замінити словами "керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки".
27. У тексті Положення (352-2002-п) слова "військовий комісаріат" і "військовий комісар" у всіх відмінках і формах числа замінити відповідно словами "територіальний центр комплектування та соціальної підтримки" і "керівник" у відповідному відмінку і числі.
28. У додатках до Положення:
1) у додатку 4:
слова ", або прізвище та ініціали власника будинку" виключити;
цифру і слова "3) звернення щодо призовників і військовозобов’язаних, які ухиляються від виконання військового обов’язку, подавати до органів Національної поліції для їх розшуку, затримання і доставки, а копії - до" виключити;
слова "(найменування районного (міського) військового комісаріату)" виключити;
2) у додатку 14 в зразках штампів слово "Р(М)ВК" замінити словами "ТЦК та СП";
3) у додатку 17:
слова ", управителя багатоквартирного будинку або прізвище та ініціали власника будинку" виключити;
цифру і слова "3) звернення щодо громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку, подавати територіальним органам Національної поліції для їх розшуку, затримання і доставки, а копії - до" виключити;
слова "(найменування районного (міського) військового комісаріату)" виключити;
4) у додатку 25 слова "___________ районному (міському) військовому комісару" замінити словами "Керівнику _____________ районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки";
5) у додатку 26 слово "молодого" виключити;
6) у тексті додатків слова "військовий комісаріат" у всіх відмінках і формах числа замінити словами "територіальний центр комплектування та соціальної підтримки", слова "військовий комісар" у всіх відмінках замінити словом "керівник" у відповідному відмінку і числі.