ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
17.12.2021  № 143

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 44, 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність", із метою вдосконалення порядку визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року № 351 (v0351500-16) "Про затвердження Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями" (зі змінами) такі зміни:
1) підпункт 2 пункту 5-3 виключити;
2) постанову після пункту 5-7 доповнити новим пунктом 5-8 такого змісту:
"5-8. Банкам України під час застосування Положення про визначення розміру кредитного ризику дозволити до 31 грудня 2023 року під час розрахунку розміру кредитного ризику не застосовувати норм підпункту 3 пункту 107 розділу X цього Положення.".
2. Унести до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями (v0351500-16) , затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року № 351 (зі змінами), такі зміни:
1) у підпунктах 1-3 пункту 121 розділу X слова та цифри "в пунктах 1, 2" замінити словами та цифрами "в пунктах 1, 2, 29";
2) у таблиці додатка 6 до Положення:
у колонці 2 рядка 1 слова "міжнародних багатосторонніх банків (Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Європейський банк реконструкції та розвитку, Міжнародна фінансова корпорація, Європейський інвестиційний банк, Європейський інвестиційний фонд)" замінити словами та цифрами "міжнародних банків розвитку, визначених відповідно до пункту 2 статті 117 Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 575/2013 від 26 червня 2013 року про пруденційні вимоги для кредитних установ та інвестиційних фірм та про внесення змін до Регламенту (ЄС) № 648/2012";
таблицю доповнити новим рядком такого змісту:
"
1
2
3
4
29
Договори з надання забезпечення виконання зобов’язання, що відповідають вимогам підпункту 9 (z0841-01) пункту 2.5 глави 2 розділу VI Інструкції № 368
1,0/-
-
".
3. Департаменту методології регулювання діяльності банків (Наталія Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
Голова
К. Шевченко