МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.10.2021 № 827
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 грудня 2021 р.
за № 1598/37220

Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти

Відповідно до частини дев’ятої статті 48 Закону України "Про державну службу", НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти, що додається.
2. Директорату мистецтв та мистецької освіти (Лавро Є.В.) забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Дуля Я.М.
Міністр
О. Ткаченко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного агентства України
з питань мистецтв та мистецької освіти
Г. Григоренко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури
та інформаційної політики
України
25 жовтня 2021 року № 827
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 грудня 2021 р.
за № 1598/37220

ПОРЯДОК

стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до частини дев’ятої статті 48 Закону України "Про державну службу".
2. Цим порядком визначено процедуру організації стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, з метою ознайомлення з функціонуванням державної служби в апараті Держмистецтв та залученням молоді на державну службу.
3. У цьому Порядку термін "молодь" означає особи віком від 14 до 35 років, які є громадянами України, які є здобувачами вищої освіти або отримали вищу освіту та не перебувають на посадах державної служби.
4. Стажування молоді здійснюється строком до шести місяців у вільний від навчання (роботи) час у межах робочого часу посадових осіб апарату Держмистецтв, а саме:
повний робочий день: понеділок - четвер з 09:00 до 18:00; п’ятниця - з 09:00 до 16:45, обідня перерва з 13:00 до 13:45;
неповний робочий день передбачає роботу стажиста не менше ніж 4 години у робочі дні.
5. Суб’єктами стажування в Держмистецтв вважаються:
Голова Держмистецтв;
керівник стажування з числа працівників Держмистецтв (далі - керівник стажування);
сектор управління персоналом Держмистецтв (далі - сектор управління персоналом);
громадяни з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби та проходять стажування у Держмистецтв з метою ознайомлення з функціонуванням державної служби (далі - стажист);
громадяни з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби та виявили бажання пройти стажування у Держмистецтв з метою ознайомлення з функціонуванням державної служби (далі - кандидат).
6. Керівник стажування:
складає та затверджує індивідуальний план стажування;
забезпечує умови, необхідні для проходження стажування;
забезпечує стажисту можливість ознайомитися з організацією роботи структурного підрозділу Держмистецтв;
залучає стажиста до виконання завдань, покладених на структурний підрозділ, підготовки проєктів документів (крім документів, які містять інформацію з обмеженим доступом);
організовує проведення інструктажів з питань охорони праці та пожежної безпеки;
забезпечує сприятливий та психологічний клімат для роботи стажиста протягом всього періоду стажування.
7. Сектор управління персоналом:
для підготовки розпорядчих документів щодо проходження стажування, отримує від кандидатів: копію паспорту або е-паспорту чи копію ID-картки з витягом з Єдиного державного демографічного реєстру, копію студентського квитка (для студентів) або копію документа про освіту;
надає стажисту для ознайомлення наказ (розпорядження) про проходження ним стажування;
проводить разом із керівником стажування професійну адаптацію стажиста;
надає організаційну та консультативну допомогу, забезпечує комунікаційну підтримку щодо залучення кандидатів до проходження стажування.
8. Стажист:
зобов’язаний надати сектору управлінню персоналом копію паспорта, або копію ID-картки з витягом з Єдиного державного демографічного реєстру, або копію е-паспорта;
копію студентського квитка (для здобувачів освіти) або копію документа про освіту;
зобов’язаний ознайомитися з індивідуальним планом стажування;
у повному обсязі та своєчасно виконує завдання, передбачені індивідуальним планом стажування, вказівки та доручення керівника стажування;
зобов’язаний дотримуватися правил внутрішнього службового розпорядку Держмистецтв, правил пожежної безпеки, етики та культури поведінки;
може брати участь у роботі структурного підрозділу та бути присутнім на нарадах такого структурного підрозділу, готувати проєкти документів;
має право отримувати інформацію для виконання покладених на нього завдань та індивідуального плану стажування.
9. Етапи проведення стажування:
1) залучення та відбір кандидатів для проходження стажування;
2) проходження та визначення результатів стажування.
10. Стажування проходить на безоплатній основі. Держмистецтв не несе зобов’язань щодо відшкодування молоді, яка проходить стажування в апараті Держмистецтв, витрат на проїзд до місця стажування і назад, добових за час перебування в дорозі, найм житла.

II. Залучення та відбір кандидатів для проходження стажування

1. Голова Держмистецтв:
приймає рішення про орієнтовну кількість стажистів, які можуть одночасно проходити стажування в Держмистецтв;
забезпечує необхідні матеріально-технічні умови для проходження стажування;
визначає керівників стажування.
2. Керівники самостійних структурних підрозділів Держмистецтв:
надають пропозиції сектору управління персоналом стосовно потреби в стажуванні та необхідної кількості стажистів, умов проходження стажування, зокрема, орієнтовної тривалості стажування, графіку стажування, орієнтовні завдання на період стажування;
готують вимоги до стажиста та передають до сектору управління персоналом;
надають пропозиції щодо потенційних керівників стажування.
3. Сектор управління персоналом:
доводить до відома керівників самостійних структурних підрозділів Держмистецтв інформацію про організацію стажування в Держмистецтв;
узагальнює пропозиції щодо кількості стажистів, критерії відбору кандидатів, складає перелік потенційних керівників стажування та подає на розгляд Голові Держмистецтв;
проводить інформаційну кампанію стосовно залучення кандидатів на стажування (розміщує оголошення стосовно проходження стажування в Держмистецтв на офіційному вебсайті Держмистецтв, налагоджує співпрацю з закладами вищої освіти для інформування студентів про актуальні можливості стажування у Держмистецтв, тощо);
повідомляє відібраних кандидатів під час проходження співбесіди з керівником стажування шляхом надсилання листа-запрошення для проходження стажування будь-яким доступним способом, зокрема за допомогою електронної пошти.
4. В оголошення про проведення стажування зазначається наступна інформація:
орієнтовні завдання на період стажування;
орієнтовний перелік навичок та знань, які кандидат отримає за результатами стажування;
вимоги до стажування (громадянство України, вільне володіння українською мовою, наявність освітньо-кваліфікаційного рівня не нижче молодшого бакалавра, вік до 35 років, тощо);
умови проходження стажування (тривалість, графік стажування, можливість стажування за межами адміністративної будівлі);
перелік документів, які необхідно подати кандидату для проходження стажування (анкету (додаток 1), заяву на проходження стажування (додаток 2) та спосіб їх подання;
контактні дані працівника, який має право надати інформацію щодо умов стажування (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), посада, телефон, e-mail).
5. Відбір кандидатів для проходження стажування, якщо кількість кандидатів для стажування перевищує можливості Держмистецтв, може здійснюватися шляхом проведення співбесіди з потенційним керівником стажування.
Співбесіда може проводитися у дистанційному (із застосуванням засобів телекомунікаційного зв’язку) або очному (в адміністративній будівлі Держмистецтв) форматах.
Формат співбесіди узгоджується сектором управління персоналом з потенційним керівником стажування.
6. Керівник стажування:
оцінює рівень знань та навичок кандидата, необхідних для виконання визначених завдань під час проведення співбесіди;
повідомляє сектору управління персоналом не пізніше ніж на наступний робочий день після проведення співбесіди прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) кандидата (кандидатів), відібраних для проходження стажування.

III. Проходження та визначення результатів стажування

1. Зарахування до стажування та визначення строку його проходження здійснюються на підставі заяви особи, яка має намір пройти стажування в апараті Держмистецтв, що оформлюється наказом Держмистецтв, у якому зазначається: строки проходження стажування, керівник стажування, місце проходження стажування.
2. Зміст стажування визначається індивідуальним планом стажування, який затверджується керівником стажування (додаток 3).
Індивідуальний план стажування має передбачати участь стажиста у вирішенні перспективних і поточних завдань, які ставить йому керівник стажування (вирішення організаційних питань, підготовка аналітичних, інформаційних довідок, проєктів розпорядчих і нормативних документів).
Поставлені завдання мають бути чіткі та зрозумілі.
Терміни завдань і доручень повинні мати кінцеву дату.
3. Стажування припиняється:
у разі закінчення строку проведення стажування;
у разі порушення стажистом вимог цього Порядку;
за власним бажанням.
Рішення про припинення стажування з підстав, передбачених абзацами третім, четвертим цього пункту, оформлюється наказом Держмистецтв.
4. Стажист перед завершенням стажування повинен підготувати письмовий звіт про виконання завдань, визначених індивідуальним планом стажування, у довільній формі та надати його на розгляд керівнику стажування.
5. Керівник стажування здійснює визначення результатів виконання завдань, передбачених індивідуальним планом стажування, шляхом виставлення оцінки за такими критеріями:
негативно - сумарний відсоток виконання завдань складає від 0 до 50 % (включно);
задовільно - сумарний відсоток виконання завдань складає від 51 до 80 % (включно);
відмінно - сумарний відсоток виконання завдань складає від 81 до 100 % (включно).
6. Керівник стажування не пізніше останнього дня стажування готує довідку (додаток 4), яка містить інформацію про результати стажування з відображенням рівня професійної підготовки стажиста, одержаних ним знань та навичок, професійних, ділових та особистих якостей, у двох примірниках, один з яких надається стажисту, а другий передається для зберігання до сектору управління персоналом разом з усіма документами про проходження стажування.
7. Документи про проходження стажування зберігаються у секторі управління персоналом.
В.о. директора
Директорату мистецтв
та мистецької освіти
Є. Лавро
Додаток 1
до Порядку стажування громадян
з числа молоді, які не перебувають
на посадах державної служби,
в апараті Державного агентства України
з питань мистецтв та мистецької освіти
(пункт 4 розділу II)

АНКЕТА

кандидата на проходження стажування

( Див. текст (z1598-21F110) )
Додаток 2
до Порядку стажування громадян
з числа молоді, які не перебувають
на посадах державної служби,
в апараті Державного агентства України
з питань мистецтв та мистецької освіти
(пункт 4 розділу II)

ЗАЯВА

на проходження стажування

( Див. текст (z1598-21F111) )
Додаток 3
до Порядку стажування громадян
з числа молоді, які не перебувають
на посадах державної служби,
в апараті Державного агентства України
з питань мистецтв та мистецької освіти
(пункт 2 розділу III)

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН СТАЖУВАННЯ

( Див. текст (z1598-21F112) )
Додаток 4
до Порядку стажування громадян
з числа молоді, які не перебувають
на посадах державної служби,
в апараті Державного агентства України
з питань мистецтв та мистецької освіти
(пункт 6 розділу III)

ДОВІДКА

про проходження стажування

( Див. текст (z1598-21F113) )