УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента N 419/2019 (419/2019) від 20.06.2019 )

Про Положення про Державну службу геології та надр України

( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 347/2013 (347/2013) від 25.06.2013 )
1. Затвердити Положення про Державну службу геології та надр України (додається).
2. Кабінету Міністрів України в місячний строк:
привести свої рішення у відповідність із цим Указом;
вирішити питання щодо передачі в установленому порядку до сфери управління Державної служби геології та надр України зі сфери управління Міністерства екології та природних ресурсів України підприємств, необхідних для забезпечення виконання покладених на Державну службу геології та надр України функцій.
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України
В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 6 квітня 2011 року
N 391/2011

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 6 квітня 2011 року N 391/2011

ПОЛОЖЕННЯ

про Державну службу геології та надр України

1. Державна служба геології та надр України (Держгеонадра України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України (далі - Міністр), входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.
2. Держгеонадра України у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства екології та природних ресурсів України (далі - Міністерство), іншими актами законодавства України, дорученнями Президента України та Міністра, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями Держгеонадр України є:
внесення пропозицій щодо формування державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр;
реалізація державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.
4. Держгеонадра України відповідно до покладених на неї завдань:
1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністру для погодження і внесення їх у встановленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;
2) здійснює функції замовника державного контракту з приросту запасів корисних копалин;
3) здійснює державний облік родовищ, запасів і проявів корисних копалин;
4) веде державний баланс запасів корисних копалин;
5) веде державний кадастр родовищ і проявів корисних копалин;
6) здійснює облік параметричних, пошукових, розвідувальних та експлуатаційних нафтових і газових свердловин;
7) веде державний резерв розвіданих родовищ дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
8) формує державний фонд родовищ корисних копалин та резерв цього фонду;
9) здійснює державну реєстрацію (z1157-13) і облік (z1156-13) робіт і досліджень, пов'язаних із геологічним вивченням надр;
10) веде єдину інформаційну систему користування надрами;
11) веде банк гідрогеодеформаційної та геофізичної інформації;
12) видає у встановленому порядку спеціальні дозволи на:
геологічне вивчення родовищ корисних копалин;
геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку родовищ корисних копалин;
видобування корисних копалин;
геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ з подальшим видобуванням нафти і газу (промисловою розробкою родовищ);
будівництво та експлуатацію підземних споруд, не пов'язаних із видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод;
створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне та рекреаційно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади та ін.);
виконання робіт (здійснення діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції;
13) зупиняє та анулює в установленому порядку дію спеціальних дозволів на користування надрами, поновлює їх дію;
14) здійснює переоформлення спеціальних дозволів на користування надрами, внесення до них змін та видачу дублікатів, продовжує термін дії спеціальних дозволів на користування надрами;
15) видає, анулює, зупиняє та переоформлює ліцензії на видобування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
16) організовує роботу Комісії у справах першовідкривачів родовищ корисних копалин та Міжвідомчої комісії у справах першовідкривачів родовищ корисних копалин при Державній комісії по запасах корисних копалин, Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції;
17) здійснює комплексне геологічне картування територій для детального сейсмічного районування;
18) здійснює державний контроль за геологічним вивченням надр (державний геологічний контроль) (z0563-13) та раціональним і ефективним використанням надр України, у тому числі:
виконанням вимог щодо охорони надр під час ведення робіт з їх вивчення;
виконанням державних програм геологорозвідувальних робіт, геологічних завдань і замовлень;
обгрунтованістю застосування методик і технологій, якістю, комплексністю, ефективністю робіт із геологічного вивчення;
виконанням рішень з питань методичного забезпечення робіт із геологічного вивчення та використання надр;
дотриманням нормативів, стандартів та інших вимог щодо геологічного вивчення і використання надр, умов спеціальних дозволів на користування надрами та угод про умови користування надрами;
повнотою вивчення геологічної будови надр, гірничо-технічних, інженерно-геологічних, геолого-екологічних та інших умов вивчення родовищ корисних копалин;
відповідністю геологорозвідувальних робіт і наукових досліджень державним контрактам і замовленням, а також проектам за проведенням таких робіт;
використанням технічних засобів і методів ведення робіт із геологічного вивчення надр, які б виключали невиправдані втрати корисних копалин і погіршення їх якості;
своєчасністю та відповідністю встановленим вимогам введення в експлуатацію розвіданих родовищ корисних копалин;
дотриманням під час дослідно-промислової експлуатації родовищ корисних копалин технологій, які б забезпечували необхідне їх вивчення, не знижуючи при цьому промислову цінність;
збереженням розвідувальних гірничих виробок і свердловин для розробки родовищ корисних копалин, збереженням геологічної документації, зразків порід, дублікатів проб, які можуть бути використані при подальшому вивченні надр;
обгрунтованістю напрямів пошукових, розвідувальних і інших робіт з геологічного вивчення надр;
своєчасністю і правильністю державної реєстрації робіт із геологічного вивчення і використання надр, наявністю спеціальних дозволів на користування надрами і виконання передбачених ними умов;
повнотою і вірогідністю вихідних даних про кількість та якість запасів основних та спільно залягаючих корисних копалин і компонентів, що містяться в них, а також наданням підприємствами та організаціями звітних балансів запасів корисних копалин;
обліком видобування нафти, газу та супутніх компонентів;
виконанням рішень Державної комісії України по запасах корисних копалин;
веденням пошуково-розвідувальних та інших робіт щодо геологічного вивчення підземних вод;
19) виявляє недіючі свердловини на воду і вживає заходів щодо їх ліквідації або ремонту і подальшого використання;
20) у межах своїх повноважень розглядає справи про адміністративні правопорушення та накладає адміністративні стягнення; проводить перевірки, за результатами яких складає акти, видає приписи щодо усунення фактів порушень вимог нормативно-правових актів;
21) контролює додержання ліцензіатами ліцензійних умов з видобування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
22) контролює додержання користувачами нафтогазоносних надр умов дозволів на введення родовища або окремого покладу нафти та газу в дослідно-промислову та промислову розробку;
23) здійснює в межах повноважень державний контроль ефективності і цільового використання державних коштів, що спрямовуються на геологічне вивчення надр;
24) погоджує забудову площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення;
25) вносить Міністру пропозиції щодо переліку корисних копалин України загальнодержавного та місцевого значення, а також щодо встановлення квот на видобування окремих видів корисних копалин загальнодержавного значення;
26) погоджує норми відбору, втрат корисних копалин на підприємствах, що видобувають тверді, рідкі та газоподібні корисні копалини і гідромінеральні ресурси;
27) забезпечує розвиток мінерально-сировинної бази, організацію геологічного, геофізичного, геохімічного, гідрогеологічного, інженерно-геологічного та еколого-геологічного, сейсмічного вивчення надр, пошуку і розвідки корисних копалин на території України, у межах територіальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України;
28) здійснює моніторинг мінерально-сировинної бази, геологічного середовища та підземних вод;
29) організовує проведення державної експертизи та оцінки запасів і ресурсів корисних копалин, а також інших геологічних матеріалів;
30) організовує державну експертизу звітів щодо результатів геологічного вивчення надр;
31) затверджує геологоекономічну оцінку запасів нафти і газу та супутніх компонентів у встановленому порядку;
32) веде державний облік підземних вод та водного кадастру;
33) виконує роботи зі стандартизації, метрології, сертифікації у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр;
34) затверджує пооб'єктні плани спеціалізованих підприємств, установ і організацій, які виконують геологорозвідувальні роботи за кошти державного бюджету на території України, вносить до зазначених планів у разі потреби зміни;
35) розпоряджається геологічною інформацією згідно з порядком, установленим Кабінетом Міністрів України;
36) вирішує спори з питань користування надрами у порядку, встановленому законодавством;
36-1) звертається до суду в передбаченому законом порядку;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 36-1 згідно з Указом Президента N 347/2013 (347/2013) від 25.06.2013 )
37) здійснює управління у сфері геологічного вивчення та забезпечення проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень, пов'язаних із розробленням та впровадженням у виробництво наукових і методичних основ прогнозування, пошуку та розвідки корисних копалин, прогнозування змін геологічного середовища та інших потреб геологічного вивчення надр;
38) розробляє та вносить на розгляд Міністра пропозиції щодо проектів типових документів з планування, фінансування, проектування і визначення кошторисної вартості геологорозвідувальних робіт, що виконуються за кошти державного бюджету;
39) організовує розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних із діяльністю Держгеонадр України, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери її управління;
40) забезпечує міжнародне співробітництво з питань, що належать до компетенції Держгеонадр України;
41) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи та організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посади та звільняє з посад їх керівників, формує кадровий резерв на посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеонадр України;
42) виконує у межах повноважень інші функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери її управління;
43) формує державне замовлення на підготовку фахівців у відповідній сфері;
44) організовує наукову, науково-технічну, інвестиційну, інформаційну, видавничу діяльність, сприяє створенню і впровадженню сучасних інформаційних технологій та комп'ютерних мереж у відповідній сфері;
45) здійснює інші повноваження, визначені законами України та пов'язані з виконанням покладених на Держгеонадра України Президентом України завдань.
5. Держгеонадра України з метою організації своєї діяльності:
1) забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням у Держгеонадрах України та на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління;
2) здійснює в установленому порядку добір кадрів у Держгеонадра України та на керівні посади на підприємства, в установи та організації, що належать до сфери її управління, формує в установленому порядку кадровий резерв Держгеонадр України, організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації державних службовців та працівників Держгеонадр України, а також осіб, включених до кадрового резерву;
3) організовує планово-фінансову роботу в Держгеонадрах України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління;
4) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у Держгеонадрах України, а також мобілізаційну підготовку, мобілізацію та контроль за здійсненням цих заходів;
5) організовує ведення діловодства та архіву відповідно до встановлених правил.
6. Держгеонадра України для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:
1) залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) для розгляду питань, що належать до компетенції Держгеонадр України;
2) одержувати в установленому законодавством порядку безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених завдань;
3) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції;
4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;
5) припиняти всі види робіт із геологічного вивчення та використання надр, що проводяться з порушенням стандартів та правил і можуть спричинити псування родовищ, суттєве зниження ефективності робіт або призвести до значних збитків;
6) зупиняти діяльність підприємств, установ та організацій, що здійснюють геологічне вивчення та використання надр без спеціальних дозволів та ліцензій або з порушенням умов, передбачених цими дозволами чи ліцензіями;
7) давати керівникам підприємств, установ та організацій обов'язкові до виконання вказівки (приписи) щодо усунення виявлених порушень законодавства під час проведення робіт із геологічного вивчення та використання надр.
7. Держгеонадра України здійснює свої повноваження безпосередньо та через свої міжрегіональні територіальні органи (повноваження яких поширюються на декілька областей), які є структурними підрозділами апарату Держгеонадр України.
8. Держгеонадра України у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, а також з органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами, організаціями.
9. Держгеонадра України у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції (254к/96-ВР) та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України та наказів Міністерства видає накази організаційно-розпорядчого характеру, які підписуються Головою Держгеонадр України, організовує і контролює їх виконання.
Держгеонадра України у разі потреби видає разом з іншими органами виконавчої влади спільні акти.
10. Держгеонадра України очолює Голова, якого призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра, та звільняє з посади Президент України.
Голова Держгеонадр України:
1) очолює Держгеонадра України, здійснює керівництво її діяльністю, представляє Держгеонадра України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями;
2) вносить на розгляд Міністра пропозиції щодо формування державної політики у сфері геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр та розроблені Держгеонадрами України проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;
3) вносить на розгляд Міністру розроблені Держгеонадрами України проекти нормативно-правових актів Міністерства з питань, що належать до сфери діяльності Держгеонадр України;
4) забезпечує виконання Держгеонадрами України Конституції (254к/96-ВР) та законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства та доручень Міністра;
5) затверджує за погодженням з Міністром схвалений на засіданні колегії річний план роботи Держгеонадр України, заходи щодо реалізації основних напрямів та пріоритетних цілей її діяльності відповідно до визначених завдань;
6) звітує перед Міністром про виконання річного плану роботи Держгеонадр України та покладених на неї завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок Держгеонадр України, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;
7) вносить пропозиції Міністрові щодо кандидатур на посади своїх заступників;
8) утворює в межах граничної чисельності державних службовців та працівників Держгеонадр України і коштів, передбачених на її утримання, ліквідовує, реорганізовує за погодженням із Кабінетом Міністрів України та Міністром територіальні органи Держгеонадр України як структурні підрозділи апарату Держгеонадр України;
9) затверджує за погодженням з Міністром структуру апарату Держгеонадр України;
10) затверджує положення про структурні підрозділи апарату Держгеонадр України;
11) затверджує розподіл обов'язків між своїми заступниками;
12) вносить Міністру пропозиції щодо граничної чисельності державних службовців і працівників апарату Держгеонадр України;
13) забезпечує взаємодію Держгеонадр України зі структурним підрозділом Міністерства, визначеним Міністром відповідальним за взаємодію з Держгеонадрами України;
14) забезпечує дотримання встановленого Міністром порядку обміну інформацією між Міністерством та Держгеонадрами України і вчасність її подання;
15) призначає на посади та звільняє з посад за погодженням із Міністром керівників і заступників керівників структурних підрозділів апарату Держгеонадр України, призначає на посади та звільняє з посад інших державних службовців апарату Держгеонадр України;
16) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Держгеонадр України;
17) представляє в установленому порядку Держгеонадра України у відносинах з іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами;
18) у межах повноважень дає обов'язкові до виконання державними службовцями і працівниками апарату Держгеонадр України доручення;
19) здійснює відповідно до законів інші повноваження.
11. Голова Держгеонадр України має двох заступників, у тому числі одного першого.
Першого заступника, заступника Голови Держгеонадр України призначає на посади Президент України за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Голови Держгеонадр України, погоджених із Міністром.
Першого заступника, заступника Голови Держгеонадр України звільняє з посад Президент України.
12. Для підготовки рекомендацій щодо виконання завдань Держгеонадрами України, погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держгеонадр України, обговорення найважливіших напрямів її діяльності у Держгеонадрах України утворюється колегія у складі Голови Держгеонадр України (голова колегії), першого заступника та заступника Голови Держгеонадр України за посадою, визначених посадових осіб Міністерства. У разі потреби до складу колегії Держгеонадр України можуть входити керівники структурних підрозділів Держгеонадр України, а також у встановленому порядку інші особи.
Члени колегії Держгеонадр України затверджуються та увільняються Головою Держгеонадр України.
Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом прийняття Головою Держгеонадр України відповідного наказу.
Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Держгеонадрах України можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі органи.
Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, постійних або тимчасових консультативних, дорадчих органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Головою Держгеонадр України.
13. Положення про Держгеонадра України затверджується Президентом України.
Гранична чисельність державних службовців та працівників Держгеонадр України затверджується Кабінетом Міністрів України.
Структура апарату Держгеонадр України затверджується Головою Держгеонадр України за погодженням із Міністром.
Штатний розпис, кошторис Держгеонадр України затверджуються Головою Держгеонадр України за погодженням із Міністерством фінансів України.
Держгеонадра України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.
Глава Адміністрації
Президента України
С.ЛЬОВОЧКІН