Допустима концентрація в повітрі

 
 
Допустимий (а/е):
викид (ДВ) - регламентований максимальний сукупний рівень газо-аерозольного викиду. ДВ - викид, при якому сумарна річна ефективна доза представника критичної групи населення (за межами СЗЗ) за рахунок усіх радіонуклідів, присутніх у викиді, дорівнює квоті ліміту дози;
іngest
концентрація в питній воді (PC ) - допустимий рівень, що обмежує питому об'ємну активність радіонукліда у питній воді.
іngest PC забезпечує неперевищення ліміту дози у всіх вікових групах населення при безпосередньому надходженні окремого радіонукліда з питною водою;
іnhal іnhal іnhal
концентрація в повітрі (PC , PC , PC або в
А Б В
іnhal загальному випадку PC ) - допустимий рівень, що обмежує питому
іnhal об'ємну активність радіонукліда у повітрі. PC забезпечує неперевищення ліміту дози у всіх вікових групах (для осіб категорії А і Б розглядається тільки референтний вік "Дорослий") при безпосередньому інгаляційному надходженні окремого радіонукліда, для якого він установлений.
іnhal іnhal
надходження через органи дихання (ALІ , ALІ ,
іnhal іnhal ALІ чи в загальному випадку ALІ ) - див. Надходження;
іngest
надходження через органи травлення (ALІ ) - див. Надходження;
потужність дози (PDR) - допустимий рівень усередненої за рік потужності еквівалентної дози на все тіло при зовнішньому опроміненні. Чисельно дорівнює відношенню ліміту дози (DL) до часу опромінення (t) протягом календарного року:
 
dL
PDR = ----.
t
 
Якщо спеціально не обумовлено для осіб категорії А та Б приймається t = 1700 год., для осіб категорії В - t = 8760 год;
радіоактивне забруднення поверхні (ДЗ) - допустимий рівень, установлений з урахуванням неперевищення ліміту дози за рахунок радіоактивного забруднення поверхні робочих приміщень, обладнання, індивідуальних засобів захисту і шкіри осіб категорії А та робочих поверхонь;
рівень (ДР) - похідний норматив для надходження радіонуклідів у організм людини за календарний рік, усереднених за рік потужності еквівалентної дози, концентрації радіонуклідів у повітрі, питній воді та раціоні, щільності потоку частинок і ін., розрахований для референтних умов опромінення із значень лімітів доз;
скид (ДС) - регламентований максимальний сукупний рівень рідинного скиду. ДС - скид, за якого сумарна річна ефективна доза представника критичної групи населення за рахунок усіх наявних присутніх у скиді радіонуклідів, дорівнює квоті ліміту дози;
щільність потоку частинок (фотонів) (PFP) - допустимий рівень усередненої за рік щільності потоку частинок. PFP чисельно дорівнює відношенню допустимої потужності дози (PDR) до питомої максимальної дози h (Зв * кв. см * част(-1) від зовнішнього
м опромінення:
 
PDR
PFP = -----.
h
m
 
У разі бета-опромінення шкіри для розрахунку PDR застосовується DL для шкіри - 500 мЗв. Питома максимальна доза h
м розраховується для шару шкіри товщиною 5 мг * см(-2), під поверхневим шаром - товщиною 5 мг * см(-2). На долонях товщина поверхневого шару 40 мг * см(-2).
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження державних санітарних правил "Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України" (ОСНОВНІ САНІТАРНІ ПРАВИЛА, п.1.13) 02.02.2005 N 54 (z0552-05)