Дата припинення діяльності

Дата припинення діяльності
- день, що настає через 90 календарних днів після дати початку припинення діяльності, після якої Депозитарію заборонено здійснювати будь-які операції на рахунках у цінних паперах клієнтів, або, якщо всі клієнти Депозитарію закрили свої рахунки в цінних паперах у Депозитарії раніше цієї дати, день, у який Депозитарій закрив рахунок у цінних паперах останнього клієнта.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ РІШЕННЯ Щодо врегулювання питань, які виникають у зв'язку з припиненням провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів (Положення про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів, п.2) 02.10.2012 № 1341 (z1781-12)
Дата припинення діяльності
- установлена цим Положенням дата, починаючи з якої Депозитарна установа припиняє здійснення депозитарних операцій за рахунками у цінних паперах депонентів та власників цінних паперів, рахунки яких обслуговуються Депозитарною установою на підставі договору з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, крім операцій, пов’язаних із підготовкою інформації та документів, передбачених цим Положенням, а також припиняє здійснення виплати коштів, отриманих за наслідками погашення цінних паперів, та/або виплати доходів (дивідендів) за цінними паперами, та починаючи з якої, Центральний депозитарій цінних паперів та Національний банк України припиняють проведення депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах Депозитарної установи за її розпорядженнями, крім операції переказу цінних паперів з рахунку Депозитарної установи на рахунок депозитарної установи-правонаступника.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ РІШЕННЯ Про затвердження Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності (Положення, п.2) 08.04. 2014 № 431 (z0459-14)